ऊँ ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नम:।

Whatsappicon.jpg
Whatsappicon.jpg
ज्ञानमती नेटवर्क से जुड़ने के लिये ADD ME < मोबाइल नं.> लिखकर +91 7599002108 पर व्हाट्ज एप पर मेसेज करें|

9. षट्खण्डागमस्य प्रथमखण्डस्य प्रशस्ति: ( लेखनकाल: )

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज


षट्खण्डागमस्य प्रथमखण्डस्य प्रशस्ति:(लेखनकाल:)

Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
Efsef.jpg
श्रीमते वर्धमानाय, नमो नमितविद्विषे।

यज्ज्ञानान्तर्गतं भूत्वा, त्रैलोक्यं गोष्पदायते।।१।।

प्रथमखण्डस्य प्रथमो ग्रन्थ:-

श्रीमत्षट्खण्डागमग्रन्थराजस्य सिद्धान्तचिंतामणिटीकाया लेखनकाल-स्थान-तीर्थक्षेत्राणि कथ्यन्ते- श्रीषोडशतीर्थंकर-पंचमचक्रवर्ति-द्वादशकामदेवश्रीशांतिनाथ-सप्तदशतीर्थंकर-षष्ठचक्रवर्ति-त्रयोदशकामदेवश्रीकुंथुनाथ-अष्टादशतीर्थंकर-सप्तमचक्रपति-चतुर्दशकामदेव श्रीअरनाथस्वामिनां गर्भ-जन्म-दीक्षा-केवलज्ञानकल्याणवै: पवित्रीकृतं हस्तिनागपुरक्षेत्रमुपविश्य वीराब्दे एकविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे स्वजन्मतिथौ१ शरत्पूर्णिमायां द्वितीयजम्बूद्वीपमहामहोत्सवकाले जम्बूद्वीपरचनामध्यस्थितसुदर्शनमेरो: पाण्डुकशिलायां भगवत: श्रीशांतिनाथस्य अष्टोत्तरसहस्रकलशाभिषेकोत्सवे प्रसन्नमनसा मया-

‘‘सिद्धान् सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान्।

  इष्ट: सर्वक्रियान्तेऽसौ शान्तीशो हृदि धार्यते।।१।।’’

एतन्मंगलाचरणं लिखित्वा श्रीषट्खण्डागमस्य सिद्धान्तचिंतामणिटीका प्रारब्धा। पुनश्च सार्धैकमासानन्तरं मांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रे पंचकल्याणकप्रतिष्ठां कारियतुं मम संघेन सह हस्तिनापुरक्षेत्रात् मंगलविहार: संजात:। तदानीं चतुर्थसूत्रस्य टीकालेखने केवलं एकोनपंचाशत्पृष्ठानि लिखितानि। मम मनसि चिन्ता जाता कथं एतद्बृहत्कार्यं भविष्यति? तदानीं एकदा रात्रौ पश्चिमभागे सरस्वतीमातृभि: अहमाश्वस्ता।

वीराब्दे द्वाविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे मार्गशीर्षशुक्लाषष्ठ्यां अत्रत्याद् निर्गत्य मार्गे ग्रामे नगरे बालविद्यालये महाविद्यालये इत्यादिस्थलेषु निवसंत्योऽपि मम टीकालेखनमबाधितगत्या चलन्नासीत्।

दिल्ली राजधान्यां महती धर्मप्रभावनां विलोकयन्त्या हरियाणाप्रदेशं विहरन्त्या राजस्थानप्रदेशे श्रीचन्द्रप्रभ-भगवतोऽतिशयक्षेत्र-तिजाराक्षेत्रमागत्य तत्र त्रयोदशसूत्रस्य टीकाया अन्ते श्रीचन्द्रप्रभजिनस्य स्तुति: कृता। अत्र मांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रप्रतिष्ठाया नवसमिति: निर्वाचिता, तस्या अध्यक्षभारं ब्रह्मचारिरवीन्द्रकुमारेण गृहीतम्।

अनंतरं माघकृष्णात्रयोदश्यां अतिशयक्षेत्रं श्रीमहावीरजीनामधेयं प्रविश्य तत्र माघकृष्णा चतुर्दश्यां श्री ऋषभदेवस्यादिब्रह्मणो निर्वाणकल्याणकोत्सवं कारयित्वा वीराब्दे एकोनाशीत्यधिकचतुर्विंशतिशततमस्य क्षुल्लिकादीक्षाया: चैत्र कृष्णाप्रतिपत्तिथे: स्मृत्वा पुन: पुन: भगवतां महावीरस्वामिनां वंदनां स्तुतिं च कृत्वा तत्रापि टीकालेखनमकार्षम्।

अथानन्तरं चमत्कारजीनामधेयं सवाईमाधोपुरं गत्वा तत्रापि जिनप्रतिमानां वन्दनाभक्तिस्तुती: विधाय माघशुक्लैकादशम्या: तत्रत्याद् विहृत्य क्रमश: चांदखेडीक्षेत्रं आगत्य फाल्गुनशुक्लाप्रतिपत्तिथौ भगवत: श्रीऋषभदेवस्य प्रतिमासमक्षे सामायिकं विधाय श्रद्धया तत्र टीकालेखनं कृत्वा द्रुतगत्या विहरन्त्या पिड़ावा नामग्रामे श्रावकाणां विशेषभक्त्याग्रहेण च तत्र समवसरणशिलान्यासावसरे प्रथमग्रन्थस्य सत्प्ररूपणानामधेयस्य टीका पूर्णीकृता महद्हर्षेण। तथाहि-

राजस्थाने पिडावाख्ये ग्रामे भक्तजनाश्रिते।

द्विद्विपंचद्वि वीराब्दे सप्तम्यां फाल्गुने सिते।।११।।
अस्य सदनुयोगस्य सिद्धान्तज्ञानलब्ध्ये।
टीका चिन्तामणिर्नाम्ना सिद्धान्तादिरपूर्यत।।१२।।

अस्मिन् ग्रन्थे श्रीपुष्पदंताचार्यविरचितसप्तसप्तत्यधिकशतसूत्राणि सन्ति। मम टीका पृष्ठानि चतु:षष्ट्यधिक-शतानि। इयं टीका पञ्चमासाभ्यन्तरे एव पूर्णीजाता अतो मनस्यानन्दो बभूव। अस्मिन् मध्ये चत्वार्यतिशयक्षेत्राणि तिजारा-महावीरजी-सवाईमाधोपुर-चांदखेडीतिनामानि वन्दितानि अस्माभिरिति।

प्रथमखण्डे द्वितीयो ग्रन्थ:-

भगवतां महावीरस्वामिनां रुद्रकृतोपसर्गविजयभूमिं उज्जयिनीं नगरीं विहरन्त्या तत्र ‘भगवन्महावीर-तपोभूमितीर्थस्य’ शिलान्यासावसरे वीराब्दे द्विद्विपंचद्वि-अंके चैत्रकृष्णाप्रतिपत्तिथौ मम क्षुल्लिकादीक्षातिथौ च एतस्य षट्खण्डागमस्य द्वितीयग्रन्थस्य सत्प्ररूपणान्तर्गतविंशतिप्ररूपणानाम-आलापाधिकारस्य सिद्धान्त-चिंतामणिटीका प्रारब्धा मया।

तत: इन्दौरमहानगरे गत्वा तत्रस्थ-गोम्मटगिरिस्थितभगवतां दशाब्दीसमारोहं विलोक्य एतन्महानगरे महतीप्रभावनां कारयन्त्या तत्रत्याद् विहृत्य सिद्धवरकूटनाम्नि सिद्धक्षेत्रे चैत्रशुक्लाषष्ठ्यां द्वाविंशत्यधिक-पंचविंशतिशततमे वीराब्दे मध्यलोकरचनाया: शिलान्यास: कारित:। पुनश्च पीठाधीशमोतीसागरस्य जन्मभूमौ सनावदनामनगरे चैत्रशुक्लाद्वादश्यां ‘णमोकारधाम’ तीर्थस्य शिलान्यासं कारयित्वा बेड़िया नाम स्थले महावीरजयंतीं दृष्ट्वा वैशाखकृष्णातृतीयायां पावागिरि-ऊन’ क्षेत्रस्य दर्शनं कृतम्। अनंतरं द्रुतगत्या विहरन्त्या वैशाखशुक्लानवम्यां मांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रे प्रवेश: कृत:। मध्ये मया गुणस्थानेषु कोष्टकानि लिखित्वा विशदोऽयं विषय इति मत्वा अयं ग्रन्थ: स्थगितो मया। पुनश्च वीराब्दे पंचविंशत्यधिक पंचविंशतिशततमे कार्तिकशुक्लाप्रतिपत्तिथौ मार्गणाधिकारं प्रारभ्य हस्तिनापुरक्षेत्रे मेरठनगरे च विहारं क्रियमाणया माघमास हस्तिनापुरतीर्थे एव अयं ग्रन्थ: पूर्णीकृत:। तथाहि-

पञ्चद्विपञ्चद्व्यंकेऽस्मिन् वीराब्दे माघशुक्लके।

तिथौ वसंतपञ्चम्यां टीकेयं पूर्णतामगात्।।२।।

अस्य ग्रन्थस्य द्वितीयस्य लेखन मध्ये सिद्धवरकूट-पावागिरि-मांगीतुंगी-हस्तिनापुरतीर्थाणां वन्दना, भक्ति: लेखनकार्यं च बभूवु:। अस्मिन् ग्रन्थे सूत्राणि न सन्ति, केवलं श्रीवीरसेनाचार्यस्य धवलाटीका एवास्ति। मम टीकाग्रन्थस्य पृष्ठा: नवति: सन्ति।

प्रथमखण्डे तृतीयो ग्रन्थ:-

मांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रे श्रीरामचन्द्रहनुमानसुग्रीवादिमहासाधूनां नवनवतिकोटीनां निर्वाणभूमितुंगीगिरे: उपत्यकायामुपविश्य द्वाविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे वीराब्दे वैशाखशुक्लाद्वादश्यां तृतीयग्रन्थस्य टीकामारभ्य मध्ये ज्येष्ठशुक्लाद्वितीयाया षष्ठीपर्यंतं पंचकल्याणकप्रतिष्ठामहामहोत्सवेऽपि लेखनमभवत्। दशवर्षात् भाविता इयं प्रतिष्ठाभावना पूर्णीजाता, एतद् विलोक्य आर्यिकाश्रेयांसमत्यादिसर्वसाधुसाध्वीनां श्रावकश्राविकाणां च मनसि अत्यर्थं प्रमोदोऽभवत्। अत्र प्रतिष्ठामध्ये महाराष्ट्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्रीमनोहरजोशी महानुभाव: आगत्य जैनधर्मानुष्ठानस्य प्रशंसां कुर्वन् सन् साधु-साध्वीनामाशीर्वादं संप्राप्य प्रसन्नोऽभवत्। प्रतिष्ठानन्तरं मम मालेगांव-चांदवड़ेत्यादिनगरेषु विहार: संजात:, तत्र चन्द्रगिरिनामपर्वते उत्कीर्णजिनप्रतिमानां दर्शनं कृत्वा मनसि हर्षविषादौ बभूवतु:। किंच-तत्र काश्चित् प्रतिमा: सिंदूरेण लिम्पिता आसन्। तद् विलोक्य विषादस्तथा च जैनप्रतिमा: जैनसंस्कृतिं उद्योतयन्तीति मत्वा हर्षश्च संजात:। पुन: मांगीतुंगी क्षेत्रमागत्य वर्षायोगं स्थापयित्वा श्रावणकृष्णादशम्यां अयं ग्रन्थ: पूर्णोऽभवत्। अस्मिन् ग्रन्थे द्रव्यप्रमाणानुगमे द्विनवत्यधिकशतसूत्राणि, क्षेत्रानुगमे द्विनवति: इति मिलित्वा चतुरशीत्य-धिकद्विशतसूत्राणि सन्ति। पृष्ठाश्च एकत्रिंशदधिकशतानि। अस्मिन् मध्ये क्षेत्रस्य वन्दनाभक्त्यादिभि: मन:प्रसन्नं सातिशायि पुण्यसंपादनमपि लब्धम्।

प्रथमखण्डस्य चतुर्थो ग्रन्थ:-

अस्मिन्नेव दिवसे३ चतुर्थग्रन्थस्य टीकामारभ्य अत्रैव सिद्धक्षेत्रे भाद्रपदशुक्लातृतीयायां४ नवत्यधिकशतपृष्ठा: लिखिता:। अस्मिन् ग्रन्थे स्पर्शनानुगमे पञ्चाशीत्यधिकशतसूत्राणि कालानुगमे च त्रिशत-द्विचत्वारिंशत्सूत्राणीति मिलित्वा सप्तविंशत्यधिकपञ्चशतसूत्राणि सन्ति। अस्मिन् मध्ये ध्यानाध्ययननिमित्तेन अत्रस्था मम संघस्थाश्च साध्व्य: क्षुल्लकादयश्च प्रसन्नमनस: स्व-स्वजन्मकृतार्थतां अन्वभूवन्।

प्रथमखण्डस्य पंचमो ग्रन्थ:-

पुनश्चास्यामेव तिथौ तत्रैव सिद्धक्षेत्रे पंचमस्य ग्रन्थस्य टीकामारभ्य तत्र महतीं धर्मप्रभावनां कारयित्वा कमलाकारे अष्टोत्तरशतदलानां उपरि अष्टोत्तरसहस्रजिनप्रतिमा: स्थापयित्वा पुन: मांगीतुंगीपर्वतस्योपरि श्रीऋषभदेवस्य अष्टोत्तरशतफुट-उत्तुंग जिनप्रतिमानिर्माणघोषणामपि कृत्वा अस्य क्षेत्रस्य विश्वस्मिन् ख्याति: प्रापिता। अस्य पर्वतस्योपरि सुधबुधगुहाया बाह्ये नवग्रहारिष्टनिवारकनवतीर्थंकराणां चरणचिन्हानि स्थापयित्वा अन्यान्यपि चरणचिन्हानि स्थापितानि। तथापि मम टीकालेखनकार्यं अविरलगत्या चलति स्म। सिद्धक्षेत्रस्य वन्दनाभक्त्यादिभि: स्वचित्तं स्वात्मानं च संतोष्य कार्तिकशुक्लापञ्चम्यास्तत्रत्याद् निर्गत्य विहरन्त्या महुआनामक्षेत्रं गत्वा श्रीपार्श्वनाथजिनप्रतिमां वन्दित्वा मगसिरकृष्णाप्रतिपत्तिथौ तत्रापि लिखित्वाग्रे विहृत्य अंकलेश्वरनामक्षेत्रं गत्वा तत्र श्रीपुष्पदंतभूतबलिसूरिवर्ययो: स्मारं स्मारं श्रुतावतारकथाधारेण तत्रैव इमं पञ्चमं ग्रन्थं पूर्णमकार्षम्। अत्रस्थ श्रीधरसेनाचार्यप्रतिमां श्रीसरस्वतीप्रतिमां च वन्दित्वा मनस्यानन्दोऽभवत्। वीराब्दे त्रयोविंशत्य-धिकपंचविंशतिशततमे मार्गशीर्षकृष्णासप्तम्यां अयं ग्रन्थ: पूर्णीकृत:। अस्मिन् ग्रन्थे अन्तरानुगमे सूत्राणि त्रिशतसप्तनवति:, भावानुगमे त्रिनवतिसूत्राणि, अल्पबहुत्वानुगमे द्व्यशीत्यधिकत्रिशतसूत्राणीति मिलित्वा द्विसप्तत्यधिकअष्टशतसूत्राणि सन्ति, पृष्ठा: त्रिनवत्यधिकशतानि। षट्खण्डागमग्रन्थोद्गमस्थलीं वन्दित्वा तत्र स्वटीकां पूरयित्वा च मम मनसि महानाल्हादोऽभवत्।

प्रथमखण्डस्य षष्ठो ग्रन्थ:-

अस्यामेव तिथौ तत्रैव क्षेत्रे षष्ठग्रन्थस्य टीकामारभ्य द्रुतगत्या विहारो लेखनं च भवन् आसीत्। अत्र गुजरातप्रदेशे पावागढ़तीर्थं सिद्धक्षेत्रं संप्राप्य तत्र सीतापुत्रलवणांकुशनिर्वाणभूमिं च नमस्कृत्य।

रामसुआ विण्णि जणा लाडणिंरदाण पंचकोडीओ।

पावागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं।।

इति भक्तिभावनया पर्वतस्य वन्दनां कृत्वा पवित्रभूमौ टीकां च लिखित्वा एतस्यां टीकायां तीर्थस्यामृतकणा: आगच्छन्तीति विश्वस्य अहमदाबादमहानगरं गत्वा महाकल्पद्रुमविधाने सानिध्यप्रदानं कृतम्। इदं विधानं-महापूजानुष्ठानं पौषकृष्णातृतीयाया: प्रारभ्य पौषकृष्णैकादश्यां पूर्णमभवत्। तत्र महायज्ञानुष्ठाने गुजरातप्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्रीशंकरसिंहवाघेला महामना: आगत्य अहिंसाधर्मस्य प्रशंसां कुर्वन् अहं शाकाहारीति कथयित्वा जैनसमाजेनास्माभिश्च सम्मानं प्राप्नोत्। अनंतरं गुजरातराजधानी गांधीनगर राज्यपालमहामहिमश्रीकृष्णपालसिंहमहानुभावोऽपि समागत्यास्माकं आशीर्वादं समाप्नोत्। ततस्तारंगासिद्धक्षेत्रं संप्राप्य-पौषशुक्लासप्तम्यां वन्दनार्थं स्तुति: कृता।

‘‘वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे।

  आहुट्ठयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं।।४।।’’

वरदत्तवरांगादय: सार्धत्रयकोटिमुनीश्वरा: अत्रस्थ पर्वतेभ्य: निर्वाणमापु: तेभ्यो नमो नम:। अत्रैव गिरनारसिद्धक्षेत्रं परोक्षेणैव वन्दना कृता-

णेमिसामी पज्जुण्णो संबुकुमारो तहेव अणिरुद्धो।

बाहत्तरिकोडीओ उज्जंते सत्तसया सिद्धा।।५।।

अग्रे माघकृष्णाद्वितीयायां ऋषभदेवतीर्थं-केशरियाजीनामधेयं संप्राप्य वंदना कृता। तत: सलूम्बरे स्वशिष्यार्यिकादिमतीप्रभृतिभि: सह वात्सल्यं वर्धयन्ती उदयपुर महानगरे प्रथमाचार्यचारित्रचक्रवर्ति श्रीशांतिसागर परम्परायां षष्ठपट्टाचार्यं श्री अभिनन्दनसागरं नमस्कृत्य तस्य संघेन सह मिलित्वा धर्मप्रभावनां विदधाना माघशुक्लातृतीयायां अड़िंदापार्श्वनाथक्षेत्रं वन्दित्वा चित्तौड़गढ़-मालपुरादिनगराणि अतिक्रम्य आर्यिकादीक्षाभूमि-माधोराजपुरानगरमागमम्। तत्र दीक्षानन्तरं प्रथमवारागमनेन श्रावकश्राविकाणां हर्षातिरेकोऽभूतपूर्वमभवत्। तत्र दीक्षातीर्थं निर्मापयितुं जनानां भावनां विलोक्य तीर्थंकरप्रतिमास्थापनार्थं शिलान्यास: कारित:। तत्रैव मया फाल्गुनकृष्णात्रयोदश्यां वीराब्दे त्रयोविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे षष्ठोऽयं ग्रन्थ: पूर्णीकृत:। एभि: षड्भि: ग्रन्थै: षट्खण्डागमस्य प्रथमखण्ड: पूर्णो जात:। अस्यां तिथौ इमं प्रथमखण्डं पूर्णीकृत्य मम चित्ते महान् आनन्द:-परमानन्दोऽभवत्। अस्मिने षष्ठे ग्रन्थे सूत्रसंख्या पंचदशाधिकपञ्चशतानि, पृष्ठाश्च सप्ताशीत्यधिकशतानि सन्ति।

प्रथमखण्डस्य उपसंहार:-

एवं षट्ग्रन्थसमन्वितोऽस्मिन् प्रथमखण्डे जीवस्थाननाम्नि सूत्रसंख्या द्विसहस्र-त्रिशत-पञ्चसप्ततिप्रमाणा: सन्ति। पृष्ठसंख्या नवशतानि एकपञ्चाशत् ज्ञातव्या:। एषु षट्सु ग्रन्थेषु येभ्यो ग्रन्थेभ्य उद्धरणानि गृहीतानि तेषां नामानि-

१. णमोकारमहामंत्र-एकानुचिन्तनं,

२. अनगारधर्मामृतं,

३. यतिप्रतिक्रमणं,

४. उत्तरपुराणं,

५. तिलोयपण्णत्ति:,

६. श्रुतावतार:,

७. कसायपाहुडग्रन्थ:,

८. गोम्मटसारजीवकाण्डं-जीवतत्त्वप्रदीपिकाटीकासहितं,

९. तत्त्वार्थवार्तिकं,

१०. मोक्षप्राभृतं,

११. षट्खण्डागम-धवलाटीकासमन्वित-नवमपुस्तकं,

१२. मूलाचार:,

१३. प्रतिष्ठातिलकं,

१४. भावसंग्रह:,

१५. षट्खण्डागम-धवलाटीकासमन्वित-त्रयोदशपुस्तकं,

१६. आदिपुराणं,

१७. जिनस्तोत्रसंग्रह:,

१८. नियमसारप्राभृतं-स्याद्वादचन्द्रिकाटीकासमन्वितं,

१९. प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी,

२०. बृहद्द्रव्यसंग्रह:,

२१. ज्ञानार्णव:,

२२. लब्धिसार:,

२३. सिद्धभक्तिप्राकृतं,

२४. मूलाचारो द्वितीयभाग:,

२५. तत्त्वार्थसूत्रं,

२६. आप्तमीमांसा,

२७. तत्त्वार्थवृत्ति:,

२८. सर्वार्थसिद्धि:,

२९. सहस्रनामस्तोत्रं,

३०. पञ्चसंग्रह:,

३१. त्रिलोकसार:,

३२. निर्वाणभक्ति:,

३३. प्रवचननिर्देशिका,

३४. पञ्चास्तिकाय:,

३५. अनेकार्थनाममाला,

३६. प्रमाणसंग्रह:,

३७. गोम्मटसारकर्मकाण्डं,

३८. द्वात्रिंशतिका,

३९. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकं,

४०. भावप्राभृतं,

४१. शान्तिनाथपुराणं,

४२. महापुराणं,

४३. क्षत्रचूड़ामणि:,

४७. पद्मनन्दिपंचविंशतिका,

४८. हरिवंशपुराणं, इति नामधेया ग्रन्था: सहयोगिनो बभूवु:।

तथा च हस्तिनागपुरतीर्थक्षेत्रात् प्रारभ्य माधोराजपुरापर्यंता:-उत्तरप्रदेश-दिल्ली-हरियाणाप्रदेश-राजस्थानप्रदेश-मध्यप्रदेश-महाराष्ट्रप्रदेश-गुजरातप्रदेशाश्च सप्तप्रदेशेषु मेरठ-दिल्ली-गुड़गाँव-अलवर-कोटा-उज्जयिनी-इंदौर-सनावद-खरगोन-धूलिया-मालेगांव-चांदवड़-बड़ौदा-अहमदाबाद-ईडर-डेरोल-सलूम्बर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-केकड़ी-मालपुरा इत्यादिनगरमहानगरेषु धर्मप्रभावनां कारं कारं मध्ये त्रिविधतीर्थाणां तीर्थंकरकल्याणकभूमि-अतिशयक्षेत्र-निर्वाणक्षेत्राणां दर्शनवन्दनाभक्ति-उपासनाराधनानां महत्त्वपूर्णसमयानपि प्राप्नुवम्। तेभ्य: हस्तिनापुर-तिजारा-महावीरजी-सवाईमाधोपुर-चमत्कारजी-चांदखेड़ी-उज्जयिनी-गोम्मटगिरि-सिद्धवरकूट-पावागिरि-ऊन-मांगीतुंगी-चांदवड़-महुआ-अंकलेश्वर-पावागढ़-तारंगा-ऋषभदेव केशरिया-अड़िंदापाश्र्वनाथ इत्यादितीर्थेभ्य: तत्स्थित सर्वजिनप्रतिमाभ्यश्च नमो नम:।


यत्स्थाने वीराब्दे द्व्यशीत्यधिकचतुर्विंशतिशततमे वैशाखकृष्णाद्वितीयायां श्रीपाश्र्वनाथगर्भकल्याणकतिथौ विंशतितमे शताब्दौ प्रथमाचार्य: चारित्रचक्रवर्ति श्रीशांतिसागरमहामुनीन्द्रस्य प्रथमशिष्य-प्रथमपट्टाधीश-श्रीवीरसागराचार्यवर्यकरकमलयो: मया महाव्रतस्वरूपार्यिकादीक्षां संप्राप्य ‘ज्ञानमती’ नाम्ना प्रसिद्धास्मि, तेभ्य: गुरूणां गुरुभ्यो दीक्षागुरुभ्यो मे कोटिशो नमोऽस्तु। सा दीक्षाभूमिरपि मह्यं स्वात्मविशुद्धये भूयादिति भावयेऽहम्।
एषु सार्धैकवर्षेषु ये समया: काला दिवसानि रात्र्यश्च मम टीकालेखनेषु व्यतीता: त: एव समयादय: स्वात्मविशुद्धिप्रदा: संजाता:।
अस्मिन् प्रथमखण्डे षड्ग्रन्थेषु सूत्रसंख्या द्विसहस्र-त्रिशत-पंचसप्तति:, पृष्ठसंख्यानवशतपञ्चपञ्चाशत् सन्ति। एभ्य: षड्ग्रन्थेभ्य: कोटिशो मे नमोऽस्तु। मम संघस्थार्यिकाचन्दनामती-पीठाधीशक्षुल्लकमोतीसागर-क्षुुल्लिकाश्रद्धामती-कर्मयोगीब्रह्मचारिरवीन्द्रकुमारजैन-ब्र. श्रीचन्द्र-ब्रह्मचारिणी-कुमारीबीना-आस्था, इत्यादय: शिष्या:, तेभ्यस्ताभ्यश्च शुभाशीर्वादा: सन्ति। ये मार्गे संघ व्यवस्थापक-तीर्थविकास-प्रतिष्ठादिकार्येषु धनादिभि: सहयोगिन: सर्वेभ्योऽपि मम शुभाशीर्वादा: भवन्तु, मम यात्राभि: धर्मप्रभावनानिमित्तेन सर्वत्र देशे राष्ट्रे राज्ये क्षेमं सुभिक्षं सौख्यं शांतिं च भूयादिति कामयेऽहम्।

जीवस्थानाख्यग्रन्थोऽयं, प्रथम:खण्ड इष्यते। अस्य चिंतामणिष्टीका, लिखितासौ स्वसिद्धये।।१।।

यावद् भव्यस्य चित्ताब्जे, धर्मोऽयं तावदस्त्विह। गणिनी ज्ञानमत्येयं, कृता टीका श्रियं दिशेत्।।२।।

देवशास्त्रगुरुन्नत्वा, शान्तिनाथं नमाम्यहम्। यस्य पादप्रसादेन, सर्वकार्याणि सिद्ध्यति।।३।।