अकाम मरण

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

अकाम मरण
Involuntary death. अनिच्छापूर्वक मरण हो जाना।