01.मंगलाष्टक

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज


मंगलाष्टक -1

श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुटप्रद्योतरत्नप्रभा ,

भास्वत्पादनखेन्दव: प्रवचनांभोधींदव: स्थायिन:।
ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठका: साधव:,
स्तुत्या योगिजनैश्च पंचगुरव: कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम्।।१।।

सम्यग्दर्शन बोधवृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं,
मुक्तिश्रीनगराधिनाथजिनपत्युक्तोपवर्गप्रद: ।
धर्म: सूक्तिसुधाश्च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्र्यालयं,
प्रोत्तंक च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम्।।२।।

नाभेयादिजिनाधिपास्त्रिभुवनख्याताश्चतुर्विंशति:,
श्रीमंतो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश।
ये विष्णु-प्रतिविष्णु-लांगलधरा: सप्तोत्तराविंशति—
स्त्रैकाल्ये प्रथितास्त्रिषष्टिपुरुषा: कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम्।।३।।

देव्योऽष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता:,
श्रीतीर्थंकरमातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा।
द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपास्तिथिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधा,
दिक्पाला दश चेत्यमी सुरगणा: कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम्।।४।।

ये सर्वौषधऋद्धय: सुतपसो वृद्धिंगता: पंच ये,
ये चाष्टांगमहानिमित्तकुशला येऽष्टाविधाश्चारणा:!
पंचज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिऋद्धीश्चरा:,
सप्तैते सकलार्चिता गणभृत: कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम्।।५।।

कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमही वीरस्य पावापुरे,
चंपायां वसुपूज्यसज्जिनपते: सम्मेदशैलेऽर्हतां।
शेषाणामपि चोर्जयंतशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो,
निर्वाणावनय: प्रसिद्धविभवा: कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम्।।६।।

ज्योतिव्र्यन्तरभावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा,
जंबूशाल्मलिचैत्यशाखिषु तथा वक्षाररूप्याद्रिषु।
इष्वाकारगिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे,
शैले ये मनुजोत्तरे जिनगृहा: कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम्।।७।।

यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो,
यो जात: परिनिष्क्रमेण विभवो य: केवलज्ञानभाक्।
य: कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभावित: स्वर्गिभि:,
कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु मे (ते) मंगलम्।।८।।

इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसंपत्प्रदं,
कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्तीर्थंकराणामुष:।
ये शृण्वंति पठंति तैश्च सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता,
लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि।।९।।
।।इति श्री मंगलाष्टकम्।।

मंगलाष्टकस्तोत्रम् -2

-शार्दूलविक्रीडितछंद:-

सिद्धे: कारणमुत्तमा जिनवरा, आर्हंत्यलक्ष्मीवरा:।
मुख्या ये रसदिग्युता गुणभृतस्त्रैलोक्यपूजामिता:।।
चित्ताब्जं प्रविकासयंतु मम भो! ज्योति:प्रभा भास्करा:।
तीर्थेशा वृषभादिवीरचरमा: कुर्वंतु नो मंगलम्।।१।।

या कैवल्यविभा निहंति भविनां, ध्वांतं मन:स्थं महत्।
सा ज्योति: प्रकटीक्रियान्मम मनो-मोहान्धकारं हरेत्।।
या आश्रित्य वसंति द्वादशगणा, वाणीसुधापायिन:।
तास्तीर्थेशसभा अनंतसुखदा:, कुर्वन्तु नो मंगलम्।।२।।

पूज्यां गंधकुटी दधाति कटनी, रत्नादिभिर्निर्मिता।
एतस्यां हरिविष्टरे मणिमये, मुक्ताफलाद्यैर्युते।।
आकाशे चतुरंगुले जिनवरास्तिष्ठंति धर्मेश्वरा:।
एते गंधकुटीश्वरा: १वरजिना:, कुर्वन्तु नो मंगलम्।।३।।

ये त्रिंशत् चतुरुत्तरा अतिशया, ये प्रातिहार्या वसु:।
येऽप्यानन्त्यचतुष्टया गुणमया, दोषा: किलाष्टादश।।
ये दोषै: रहिता गुणैश्च सहिता, देवाश्चतुर्विंशति:।
ते सर्वस्वगुणा अनंतगुणिता:, कुर्वन्तु नो मंगलम्।।४।।

भाषासर्वमयो ध्वनिर्जिनपते-र्दिव्यध्वनिर्गीयते।
आनन्त्यार्थसुभृत् मनोगततमो, हंति क्षणात्प्राणिन:।।
१दिव्यास्थानगतामसंख्यजनता-माल्हादयन् नि:सृत:
ते दिव्यध्वनयस्त्रिलोकसुखदा:, कुर्वन्तु नो मंगलम् ।।५।।

ये तीर्थंकरशिष्यतामुपगता:, सर्वद्र्धिसिद्धीश्वरा:।
ये ग्रथ्नंति किलांगपूर्वमयसच्छास्त्रं ध्वनेराश्रयात्।।
ये ते विघ्नविनाशका गणधरास्तेषां समस्तद्र्धय:।
ते शांतिं परमां च सर्वसिद्धिं, कुर्वन्तु नो मंगलम्।।६।।

अष्टाविंशतिमूलवृत्तसहिता, उत्तरगुणैर्मडिता:।
पंचाचारपरायणा: प्रतिक्षणं, स्वाध्यायमातन्वते।।
आचार्यादिमुनीश्वरा: बहुविधा, ध्यानैकलीना मुदा।
ते सर्वेऽपि दिगंबरा मुनिगणा:, कुर्वन्तु नो मंगलम्।।७।।

लेश्याशुक्लमिव प्रशस्तमनस:, शुक्लैकवस्त्रावृता:।
लज्जाशीलविशुद्धसर्वचरणा:, स्वाध्यायशीला: सदा।।
या: साध्व्यश्च महाव्रतांगशुचयो, वंद्या: सुरेंद्रैरपि।
ता: सर्वा: अमलार्यिका: प्रतिदिनं, कुर्वंतु नो मंगलम्।।८।।

यद्द्रव्यार्थिकतोऽप्यनादिनिधनं, पर्यायत: साद्यपि।
जैनेंद्रं वरशासनं शिवकरं, तीर्थेश्वरै: वर्तितम्।।
कुर्यात् ज्ञानमतिं श्रियं वितनु मे, नंद्याच्च जीयाच्चिरम्।
श्रीतीर्थंकरशासनानि सततं, कुर्वंतु नो (वो) मंगलम्।।९।।