05.उद्यापन के समय व्रत

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज


उद्यापन के समय व्रत निष्ठापन विधि

ॐ अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिब्रह्मणो यते त्रैलोक्य मध्यासीने मध्यलोके श्रीमदनावृतयक्षसंसेव्यमाने दिव्य जम्बूवृक्षोपलक्षितजम्बूद्वीपे महनीयमहामेरोर्दक्षिणभागे अनादिकालसंसिद्धभरतनामधेयप्रविराजित षट्खण्डमण्डितभरतक्षेत्रे सकलशलाकापुरुषसम्बन्धविराजितार्यखण्डे परमधर्मसमाचरण.......प्रदेशे अस्मिन् विनेयजनताभिरामे.......नगरे अस्मिन् दिव्यमहाचैत्यालये एतदवसर्पिर्णीकालावसाने प्रवृतसुवृत्तर्शमनूप-मान्वितसकल-लोकव्यवहारे श्री वृषभस्वामिपौरस्त्यमंगलमहापुरुषपरिषत्प्रतिपादितपरमोपशम-पर्वक्रमे वृषभसेनसिंहसेनचारुसेनादिगणधरस्वामिनिरूपितविशिष्टधर्मोपदेशे पञ्चमकाले प्रथमपादे महतिमहावीरवर्धमानतीर्थंकरोपदिष्टसद्धर्मव्यतिकरे श्रीगौतमस्वामिप्रतिपादितसन्मार्गप्रवर्तमाने श्रेणिकमहामंडलेश्वर-समाचरित-सन्मागार्वशेषे .... विक्रमांके .... मासे .... तिथौ .... वासरे प्रशस्त-तारकायोगकरणनक्षत्रहोरामुहूर्तलग्नयुक्तायाम् अष्टमहाप्रातिहार्य-शोभित-श्रीमदर्हत्परमेश्वरसन्निधौ अहं .....नामकव्रत निष्ठापनं कारयामि। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र: असिआउसा सर्वशांतिर्भवतु, सर्वकल्याणं भवतु श्रीं क्लीं नम: स्वाहा।