1. गतिमार्गणा से कषायमार्गणा तक बंधक -अबंधको का निरूपण

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

विषय सूची

गतिमार्गणा से कषायमार्गणा तक बंधक - अबंधको का निरूपण

अथ बन्धकसत्त्वप्ररूपणा

मंगलाचरणम्
सिद्धान्नत्वा जगत्पूज्यान्, वासुपूज्यं जिनं पुनः।
सर्वाश्चूलिगिरिस्थाश्च, नूयन्ते मूर्तयोऽधुना।।१।।
देवीं सरस्वतीं स्तुत्वा, सा हृदयेऽवतार्यते।
यस्याः कृपाप्रसादेना-भीप्सितार्थाः फलन्ति नः।।२।।
श्रीधरसेनसूरीन्द्रः, पुष्पदन्तो मुनिस्तथा।
श्रीभूतबलिसूरिश्च, स्तूयंते श्रद्धयाऽनिशम्।।३।।
क्षेत्रेऽत्र खानियानाम्नि, समाधिं प्राप्य स्वर्गतः।
श्रीशांतिसन्धिुसूरेर्यः, प्रथम: पट्टाधिपो भुवि।।४।।
श्रीवीरसागराचार्यो, वंद्यतेऽसौ मया मुदा ।
येन ज्ञानमतिं कृत्वा मां जगत्तारकोऽभवत्।।५।।
जीयादाद्यो गुरुर्लोकेऽप्याचार्यो देशभूषणः ।
योऽत्राद्रिव्र्यधात्तीर्थं, विनिर्माप्य जिनालयम्।।६।।
अस्य ग्रन्थस्य स्वाध्यात्, मे बन्धः शिथिलीभवेत्।
‘क्षुद्रकबन्धग्रन्थोऽयं’ तस्मान्नंनम्यते मया।।७।।


अथ षट्खण्डागमस्य क्षुद्रकबन्धनाम्नि द्वितीयखण्डे भूमिकारूपेण-पीठिकारूपेण त्रिचत्वािंरशत्सूत्रैः चतुर्दशभिः स्थलैः बंधकसत्त्वप्ररूपणा नामाधिकारः प्रारभ्यते। तत्र तावत् प्रथमस्थले बन्धकजीवस्यास्तित्वं गतिमार्गणायां प्रतिपादनप्रतिज्ञारूपेण ‘‘जे ते बंधगा’’ इत्यादिसूत्रसप्तकं। ततः परं द्वितीयस्थले इन्द्रियमार्गणायां बंधक-जीवस्यास्तित्वनिरूपणत्वेन ‘‘इंदियाणु-’’ इत्यादिसूत्रत्रयं। तदनु तृतीयस्थले कायमार्गणायां बंधकास्तित्वकथनत्वेन ‘‘कायाणु-’’ इत्यादिसूत्रत्रयं। तदनंतरं चतुर्थस्थले योगे जीवास्तित्वकथनत्वेन ‘‘जोगा’’ इत्यादिसूत्रद्वयं। ततश्च पंचमस्थले वेदे बंधकस्यास्तित्वनिरूपणत्वेन ‘‘वेदा-’’ इत्यादिसूत्रत्रयं। पुनः षष्ठस्थले कषाये बंधकास्तित्वकथनेन ‘‘कसाया-’’ इत्यादिसूत्रत्रयं। तत्पश्चात् सप्तमस्थले ज्ञानमार्गणायां बंधकस्य कथनत्वेन ‘‘णाणा-’’ इत्यादिसूत्रत्रयं। तदनंतरं अष्टमस्थले संयमे बंधकनिरूपणत्वेन ‘‘संजमा-’’ इत्यादिसूत्रत्रयं। तदनु नवमस्थले दर्शनमार्गणायां बंधकजीवास्तित्वकथनेन ‘दंसणा-’’ इत्यादिसूत्रत्रयंं। ततो दशमस्थले लेश्यायां बंधकजीवप्ररुपणत्वेन ‘‘लेस्सा-’’ इत्यादिसूत्रद्वयं। ततश्च एकादशमस्थले भव्यमार्गणायां बंधसहितस्यास्तित्वेन ‘‘भविया-’’ इत्यादिसूत्रद्वयं। तदनु द्वादशमस्थले सम्यक्त्वे बंधकास्तित्वेन ‘‘सम्मत्ताणु-’’ इत्यादिसूत्रत्रयंं। तदनंतरं त्रयोदशमस्थले संज्ञिमार्गणायां बंधककथनत्वेन ‘‘सण्णिया-’’ इत्यादि सूत्रत्रयं। तत: पुन: चतुर्दशस्थले आहारमार्गणायां बंधकजीवास्तित्वपादनत्वेन ‘‘आहाराणु-’’ इत्यादिना त्रीणि सूत्राणीति समुदायपातनिका भवति।
अधुना बंधकानां संसारिजीवानां प्रतिपादनाय इदं प्रतिज्ञासूत्रमवतार्यते श्रीभूतबलिसूरिवर्येण-जे ते बंधगा णाम तेसिमिमो णिद्देसो।।१।।
सिद्धान्तचिंतामणिटीका-‘जे ते बंधगा णाम’ ये ते बंधकाः कर्मबंध सहिताः ते संसारिणो जीवाः नाम इति वचनं बंधकानां जीवानां पूर्वप्रसिद्धत्वं सूचयति।
पूर्वं कस्मिन् प्रसिद्धे बंधके सूचयति ?
महाकर्मप्रकृतिप्राभृतग्रन्थे सूचयति। तद्यथा—महाकर्मप्रकृतिप्राभृतस्य कृतिवेदनादिचतुर्विंशतिअनुयोगद्वारेषु षष्ठस्य बंधनानियोगद्वारस्य बंधः बंधकः बंधनीयं बंधविधानमिति चत्वारोऽधिकाराः कथिताः। तेषु चतुर्षु ‘बंधकः’ इति यः द्वितीयोऽधिकारः स एतेन वचनेन सूचितोऽस्ति। ये ते महाकर्मप्रकृति प्राभृते बंधकाः निर्दिष्टाः तेषामयं निर्देशो ज्ञातव्यः इत्यत्र उक्तं भवति।
बंधकाः नाम जीवाश्चैव, अजीवस्य मिथ्यात्वादिप्रत्ययैः त्यक्तस्य रहितस्य बंधकत्वानुपपत्तेः।
कश्चिदाह-ते च बंधकाः जीवाः जीवस्थाने चतुर्दशगुणस्थानविशिष्टाः, चतुर्दशमार्गणास्थानेषु सत्संख्यादि-अष्टानुयोगद्वारैः मार्गिताः। संप्रति तेषामेव जीवानां सत्त्वादिना अवगतानां पुनरपि प्ररूपणायां क्रियमाणायां पुनरुक्तदोषः आगच्छति इति चेत् ?
पुनरुक्तदोष आगच्छति यदि तेषां जीवानां तैरेव गुणस्थानैः विशेषितानां चतुर्दशसु मार्गणास्थानेषु तैश्चैवाष्टभिरनियोगद्वारैः मार्गणा क्रियेत्, किन्तु नैतत् अत्र तु चतुर्दशगुणस्थानविशेषणमपनीय चतुर्दशसु मार्गणास्थानेषु एकादशानुयोगद्वारैः पूर्वोक्तजीवानां प्ररूपणा क्रियते, तेन पुनरुक्तदोषो नागच्छति इति ज्ञातव्यं।
जीवस्थाने कृतप्ररूपणायाश्चैव अत्र प्ररूप्यमाणोऽर्थः येन ज्ञायते तेन अस्याः प्ररूपणाया न किञ्चित् फलं पश्यामो वयम् ?
नैतद् वक्तव्यं, मार्गणास्थानेषु चतुर्दशगुणस्थानानां सदादिप्ररूपणायाः मार्गणास्थानविशेषितजीव-प्ररूपणायाः एकत्वानुपलम्भात्। यदि तत्प्ररूपणया अस्याः प्ररूपणायाः एकत्वमस्ति तर्हि अवगम्येत, किन्तु न चैकत्वं दृश्यते। अथवा एतेन क्रमेण स्थितद्रव्यादि-अनुयोगद्वाराणि गृहीत्वा जीवस्थानं कृतमिति ज्ञापनार्थं बंधकानां प्ररूपणा आगता। तस्मात् बंधकानां प्ररूपणा न्यायप्राप्ता इति।
चतुर्विधबंधकानां कथनं-नामबंधकाः स्थापनाबंधकाः द्रव्यबंधकाः भावबंधकाश्चेति चतुर्विधाः बंधकाः भणिताः। तत्र नामबंधकाः ‘बंधकः’ इति शब्द: जीवाजीवादिअष्टभंगेषु प्रवर्तितः। एषः नामनिक्षेपः द्रव्यार्थिकनयमवलम्ब्य स्थितः। नाम्नः सामान्ये प्रवृत्तिदर्शनात् दृष्टानन्तरसमये नष्टपदार्थेषु संकेतग्रहणानुपपत्तेः।
काष्ठ-पोत-लेप्यकर्मादिषु सद्भावासद्भावभेदेन ये स्थापिता बंधकाः इति ते स्थापनाबंधकाः नाम। एष निक्षेपः द्रव्यार्थिकनयमवलंब्य स्थितः। ‘स एषः’ इत्येतदध्यवसायेन विना स्थापनाया अनुपपत्तेः।
ये ते द्रव्यबंधका नाम ते द्विविधाः आगमनोआगमभेदेन। बंधकप्राभृतज्ञायकाः अनुपयुक्ताः आगम-द्रव्यबंधकाः नाम।
आगमेन विप्रमुक्तस्य जीवद्रव्यस्य आगमव्यपदेशः कथम् ?
नैष दोषः, आगमाभावेऽपि आगमसंस्कारसहितस्य पूर्वं लब्धागमव्यपदेशस्य जीवद्रव्यस्य आगमव्यप-देशोपलंभात्। एतेनैव भृष्ट संस्कारजीवद्रव्यस्यापि ग्रहणं कर्तव्यं, तत्रापि आगमव्यपदेशोपलंभात्। नोआगमात् द्रव्यबंधकाः त्रिविधाः-ज्ञायकशरीर-भावि-तद्व्यतिरिक्तबंधकभेदेन। ज्ञायकशरीर-भाविद्रव्यबंधकाः सुगमाः। तद्व्यतिरिक्तद्रव्यबंधकाः द्विविधाः-कर्मबंधका नोकर्मबंधकाश्चेति तत्र ये नोकर्मबंधकास्ते त्रिविधाः—सचित्तनोकर्मद्रव्यबंधकाः अचित्तनोकर्मद्रव्यबंधकाः मिश्रनोकर्मद्रव्यबंधकाश्चेति। तत्र सचित्तनोकर्मद्रव्यबंधका: यथा हस्तिनां बंधका: अश्वानां बंधका इत्येवमादय:। अचित्तनोकर्मद्रव्यकर्मबंधका: यथा काष्ठानां बंधकाः सूर्पाणां बंधकाः कटकानां बंधकाः इत्येवमादयः। मिश्रनोकर्मद्रव्यकर्मबंधकाः यथा साभरणानां हस्तिनां बंधकाः इत्येवमादयः।
ये कर्मबंधकास्ते द्विविधाः-ईर्यापथकर्मबंधकाः सांपरायिककर्मबंधकाश्च। तत्र ये ईर्यापथकर्मबंधकास्ते द्विविधाः छद्मस्थाः केवलिनश्च।
ये छद्मस्थास्ते द्विविधाः-उपशान्तकषायाः क्षीणकषायाश्चेति। ये सांपरायिकास्तेऽपि द्विविधाः-सूक्ष्मसांपरायिकाः बादरसांपरायिकाश्चेति। ये सूक्ष्मसांपरायिकाः बंधकास्ते द्विविधा-असंपरायिकादयः बादरसांपरायिकादयश्च। ये बादरसांपरायिकाः ते त्रिविधाः-असंपरायिकादयः सूक्ष्मसांपरायिकादयः अनादिबादरसांपरायिकाश्च। तत्र ये अनादिबादरसांपरायिकाः ते त्रिविधाः-उपशामकाः क्षपकाः अक्षपकानुपशामकाश्च। तत्र ये उपशामकाः ते द्विविधा-अपूर्वकरणोपशामकाः अनिवृत्तिकरणोपशामकाश्च। ये क्षपकास्ते द्विविधा-अपूर्वकरणक्षपकाः अनिवृत्तिकरणक्षपकाश्च। तत्र ये अक्षपकानुपशामकास्ते द्विविधाः-अनादिअपर्यवसितबंधाः अनादिसपर्यवसितबंधाश्चेति। अनाद्यनन्तबंधकाः ते अभव्याः मिथ्यादृष्टिजीवाः। अनादिसान्तबंधकास्ते मिथ्यादृष्ट्यादि-अप्रमत्तगुणस्थानवर्तिनो जीवाःभवन्ति।
तत्र ये भावबंधकास्ते द्विविधाः-आगमनोआगमभावबंधकभेदेन। तत्र ये बंधप्राभृतज्ञायका उपयुक्तास्ते आगमभावबंधकाः नाम। नोआगमभावबंधकाः यथा क्रोधमानमायालोभप्रेमद्वेषादिभावान् आत्मसात्कुर्वाणाः जीवाः इति।
इत्थमत्र बंधकानां प्रतिपादनप्रकरणे नामस्थापनाद्रव्यभावनिक्षेपैः संक्षिप्तव्याख्यानं कृतं।
एतेषु कथितेषु बंधकेषु कर्मबंधकानां जीवानां अत्राधिकारोऽस्ति। एषां बंधकानां निर्देशे क्रियमाणे चतुर्दशमार्गणास्थानानि आधारभूतानि भवन्ति।

अथ बंधकसत्वप्ररूपणा प्रारंभ

-मंगलाचरण-

श्लोकार्थ-जगत् पूज्य समस्त सिद्ध भगवन्तों को नमस्कार करके पुन: मंदिर में (जयपुर नगरी में खानिया जी में) विराजमान मूलनायक भगवान वासुपूज्य जिनेन्द्र को तथा चूलगिरि पर्वत पर विराजमान समस्त जिनप्रतिमाओं को मेरा बारम्बार नमस्कार है।।१।।

सरस्वती माता की स्तुति करके मैंने उन्हें अपने हृदयमें अवतरित-स्थापित कर लिया है, जिनकी कृपाप्रसाद से हम सभी के इच्छित कार्य सिद्ध हो जाते हैं।।२।।

श्रीधरसेन आचार्य तथा श्रीमत् पुष्पदंत और भूतबली मुनिराजों की मेरे द्वारा श्रद्धापूर्वक स्तुति की जाती है।३।।

इस ‘‘खानिया’’ नाम के तीर्थक्षेत्र पर (सन् १९५७ में) बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्रचक्रवर्ती श्री शांतिसागर मुनिराज के प्रथम पट्टशिष्य ने समाधिमरण करके स्वर्ग को प्राप्त किया है।।४।।

उन प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर महाराज के श्रीचरणों में मेरा नमन है, जिन्होंने मुझे (सन् १९५६ में) र्आियका दीक्षा देकर ‘‘ज्ञानमती’’ नाम प्रदान किया और संसार समुद्र से तिराने वाले जगतारक कहलाए।।५।।

इस खानिया जी के पर्वत पर जिन्होंने जिनालय का निर्माण करवाकर उसे ‘‘चूलगिरि’’ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध किया है, वे आचार्य श्री देशभूषण महाराज इस लोक में जयशील होवें, जो कि मेरे आद्यगुरु हैं।।६।।

इसके स्वाध्याय से मेरे कर्मबंध शिथिल होवें, यही मेरी अभिलाषा है इसीलिए इस ‘‘क्षुद्रकबंध’’ नामक गं्रथ को मेरा बारम्बार नमस्कार है।।७।।

भावार्थ-पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी ने सन् १९९७ में मांगीतुंगी सिद्धक्षेत्र से दिल्ली की ओर मंगल विहार के मध्य फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी (१२ मार्च १९९७) को जयपुर-खानिया जी में इस षट्खण्डागम के द्वितीय खण्ड के इस प्रकरण का लेखन किया था, इसीलिए उन्होंने इस स्थल से जुड़ी घटनाओं-आचार्यश्री वीरसागर महाराज की समाधि एवं चूलगिरि तीर्थ निर्माण का प्रकरण इसमें समाविष्ट किया है।

अब षट्खण्डागम ग्रंथ के क्षुद्रकबंध नाम के द्वितीय खण्ड में भूमिकारूप में तेंतालिस सूत्रों के द्वारा चौदह स्थलों में विभक्त बंधकसत्वप्ररूपणा नाम का अधिकार प्रारंभ होता है। उनमें से प्रथम स्थल में गतिमार्गणा में बंधक जीव के अस्तित्व का प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञारूप से ‘‘जे ते बंधगा....’’ इत्यादि सात सूत्र हैं। उसके बाद द्वितीय स्थल में इन्द्रियमार्गणा में बंधक जीव का अस्तित्व निरूपण करने हेतु ‘‘इंदियाणु.....’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। पुन: तृतीय स्थल में कायमार्गणा में बंधक जीवों का अस्तित्व बतलाने वाले ‘‘कायाणु......’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। तदनंतर चतुर्थ स्थल में योगमार्गणा के अंदर बंधक जीवों का अस्तित्व बतलाने हेतु ‘‘जोगा.....’’ इत्यादि दो सूत्र हैं। आगे पंचम स्थल में वेदमार्गणा के अंदर बंधकोें का अस्तित्व बतलाने वाले ‘‘वेदा.....’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। उसके पश्चात् छठे स्थल में कषायमार्गणा में बंधकों का अस्तित्व बतलाने वाले ‘‘कसाया......’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। तत्पश्चात् सातवें स्थल में ज्ञानमार्गणा में बंधकोें का अस्तित्व बतलाने हेतु ‘‘णाणा....’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। तदनंतर आठवें स्थल में संयममार्गणा में बंधक जीवों का अस्तित्व कथन करने वाले ‘‘संजमा.....’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। उसके बाद नवमें स्थल में दर्शनमार्गणा के अंदर बंधक जीवों का अस्तित्व प्रतिपादित करने वाले ‘‘दंसणा.....’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। पुन: दशवें स्थल में लेश्या मार्गणा में बंधक जीवों का अस्तित्व निरूपण करने वाले ‘‘लेस्सा....’’ इत्यादि दो सूत्र हैं। उसके आगे ग्यारहवें स्थल में भव्यमार्गणा में बंधसहित जीवों का अस्तित्व प्रतिपादन करने हेतु ‘‘भविया.....’’ इत्यादि दो सूत्र हैं। पुन: बारहवें स्थल में सम्यक्त्वमार्गणा में बंधकों का अस्तित्व बतलाने हेतु ‘‘सम्मत्ताणु.......’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। तदनंतर तेइसवें स्थल में संज्ञीमार्गणा में बंधक जीवों का कथन करने हेतु ‘‘सण्णिया....’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। पुन: चौदहवें स्थल में आहारमार्गणा के अंदर बंधक जीवों का अस्तित्व बतलाने वाले ‘‘आहाराणु.....’’ इत्यादि तीन सूत्र हैं। यह अधिकार के प्रारंभ में सूत्रों की समुदायपातनिका हुई।

अब बंधक संसारी जीवों का प्रतिपादन करने हेतु श्री भूतबलि आचार्य के द्वारा प्रतिज्ञासूत्र अवतरित किया जा रहा है-

सूत्रार्थ-

जो वे बंधक जीव हैं उनका यहाँ निर्देश किया जाता है।।१।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीका-‘‘जो वे बंधक हैं’’ इसका अर्थ यह है कि जो वे बंधक अर्थात् कर्मबंध सहित जीव हैं वे संसारी जीव इस नाम से जाने जाते हैं अत: यह वचन बंधकों की पूर्व में प्रसिद्धि को सूचित करता है।

प्रश्न-पहले किस ग्रंथ में प्रसिद्ध बंधकों की सूचना है ?

उत्तर-महाकर्मप्रकृति प्राभृत ग्रंथ में बंधकों की सूचना दी गई है। वह इस प्रकार है-महाकर्मप्रकृति प्राभृत के कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारों में छठे बंधन अनुयोगद्वार के बंध, बंधक, बंधनीय और बंधविधान, ये चार अधिकार हैं। उनमें जो बंधक नाम का दूसरा अधिकार है वही इस सूत्र वचन द्वारा सूचित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो वे महाकर्मप्रकृतिप्राभृत में बंधक कहकर निर्दिष्ट किये गये हैं, उन्हीं का यहाँ निर्देश है।

जीव ही बंधक होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व आदिक बंध के कारणों से रहित अजीव के बंधकभाव की उपपत्ति नहीं बनती।

यहाँ कोई शंका करता है कि-उन्हीं बंधक जीवों का जीवस्थान खण्ड में चौदह गुणस्थानों की विशेषता सहित चौदह मार्गणस्थानों में सत् संख्या आदि आठ अनुयोगों के द्वारा अन्वेषण किया गया है। अब सत् आदि प्ररूपणाओं द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवों का फिर प्ररूपण करने पर पुनरुक्ति दोष उत्पन्न होता है ?

समाधान-पुनरुक्ति दोष प्राप्त होता, यदि उन जीवों का उन्हीं गुणस्थानों की विशेषता सहित चौदह मार्गणाओं में उन्हीं आठ अनुयोगों द्वारा अन्वेषण किया जाता। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चौदह गुणस्थानों की विशेषता को छोड़कर चौदह मार्गणास्थानों में ग्यारह अनुयोगद्वारों से पूर्वोक्त जीवों की प्ररूपणा की जा रही है। अत: यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं प्राप्त होता है।

शंका-जीवस्थान खण्ड में जो प्ररूपणा की गई है, उसी से यहाँ प्ररूपित किये जाने वाले अर्थ का ज्ञान हो जाता है, अत: इस प्ररूपणा में हमें तो किंचित् भी फल दिखाई नहीं देता है ?

समाधान-ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मार्गणास्थानों में चौदह गुणस्थानों की सत् संख्या आदिरूप प्ररूपणा से मार्गणास्थान विशेषित जीवप्ररूपणा का एकत्व नहीं पाया जाता है। यदि उस प्ररूपणा से इस प्ररूपणा में एकत्व होता, तो हम जान लेते। किन्तु हमें उन दोनों प्ररूपणाओं में एकत्व दिखाई नहीं देता ?

अथवा, इस क्रम से स्थित द्रव्यादि अनुयोगद्वारों को लेकर जीवस्थान खण्ड की रचना की गई है, यह बतलाने के लिए बंधकों की प्ररूपणा प्रस्तुत है। अतएव बंधकों की प्ररूपणा न्यायप्राप्त है।

चार प्रकार के बंधक का कथन करते हैं-नामबंधक, स्थापनाबंधक, द्रव्यबंधक और भावबंधक। उनमें नामबंधक तो ‘बंधक’ यह शब्द ही है, जो जीवबंधक, अजीवबंधक आदि आठ भंगों में प्रवृत्त होता है। यह नाम विशेष द्रव्यार्थिक नय का अवलम्बन करके स्थित है, क्योंकि नाम की सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है, चूँकि दिखाई देने के अनन्तर समय में ही नष्ट हुए पदार्थों में संकेत ग्रहण करना नहीं बनता।

काष्ठकर्म, पोतकर्म, लेप्यकर्म आदि में सद्भाव और असद्भाव के भेद से जिनकी ‘ये बंधक है’ ऐसी स्थापना की गई हो, वे स्थापनाबंधक हैं। यह निक्षेप भी द्रव्यार्थिक नय के अवलम्बन से स्थित है। क्योंकि ‘वह यही है’ ऐसे एकत्व का निश्चय किये बिना स्थापना निक्षेप बन नहीं सकता। जो द्रव्यबंधक हैं, वे आगम और नोआगम के भेद से दो प्रकार के हैं। बंधक प्राभृत के जानकार किन्तु उसमें अनुपयुक्त जीव आगमद्रव्यबंधक हैं।

शंका-जो आगम के उपयोग से रहित हैं, उस जीव द्रव्य को ‘आगम’ कैसे कहा जा सकता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगम संज्ञा को प्राप्त न होने पर भी आगम के संस्कार सहित एवं पूर्व काल में आगम संज्ञा को प्राप्त जीव द्रव्य को आगम कहना पाया जाता है। इसी से जिस जीव का आगम संस्कार भ्रष्ट-छूट गया है। उसका ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके भी आगम संज्ञा पाई जाती है। ज्ञायकशरीर, भावि और तद्व्यतिरिक्त के भेद से नोआगम द्रव्यबंधक तीन प्रकार के हैं। उनमें ज्ञायकशरीर और भाविद्रव्यबंधक ये दो भेद सुगम हैं। तद्व्यतिरिक्त द्रव्यबंधक दो प्रकार के हैं-कर्मबंधक और नोकर्मबंधक। उनमें जो नोकर्मबंधक हैं वे तीन प्रकार के हैं-सचित्तनोकर्मद्रव्यबंधक, अचित्तनोकर्मद्रव्यबंधक और मिश्रनोकर्मद्रव्यबंधक। उनमें सचित्तनोकर्मद्रव्यबंधक जैसे-हाथी बांधने वाले, घोड़े बांधने वाले इत्यादि। अचित्तनोकर्मद्रव्यबंधक, जैसे-लकड़ी बांधने वाले, सूपा बांधने वाले, कट-चटाई बांधने वाले इत्यादि। मिश्रनोकर्मद्रव्यबंधक, जैसे-आभरणों सहित हाथियों के बांधने वाले इत्यादि।

जो कर्मों के बंधक हैं वे दो प्रकार के हैं-ईर्यापथकर्मबंधक और साम्परायिककर्मबंधक। उनमें जो ईर्यापथकर्मबंधक हैं वे दो प्रकार के हैं-छद्मस्थ और केवली।

जो छद्मस्थ हैं वे दो प्रकार के हैं-उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय। जो साम्परायिकर्मबंधक हैं वे दो प्रकार के हैं-सूक्ष्मसाम्परायिक और बादरसाम्परायिक। जो सूक्ष्मसाम्परायिक बंधक हैं वे दो प्रकार के हैं-असाम्परायिक और बादरसाम्परायिक। जो बादरसाम्परायिक हैं वे तीन प्रकार के हैं-असाम्परायादिक, सूक्ष्मसाम्परायादिक और अनादिबादरसाम्परायिक। उनमें जो अनादिबादरसाम्परायिक हैं वे तीन प्रकार के हैं-उपशामक, क्षपक और अक्षपकानुपशामक। उनमें जो उपशामक हैं वे दो प्रकार के हैं-अपूर्वकरण उपशामक और अनिवृत्तिकरण उपशामक। जो क्षपक हैं वे दो प्रकार के हैं-अपूर्वकरण क्षपक और अनिवृत्तिकरण क्षपक। उनमें से जो अक्षपकानुपशामक हैं वे दो प्रकार के हैं-अनादि-अपर्यवसित बंधक आदि अनादि-सपर्यवसित बंधक। अनादि-अनंत बंधक जो जीव हैं वे अभव्य मिथ्यादृष्टि होते हैं। अनादि-सान्त बंधक जो हैं वे मिथ्यादृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक के जीव होते हैं।

उनमें जो भावबंधक हैं वे आगम भावबंधक और नोआगमभावबंधक के भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें जो बंध प्राभृत के जानकार और उसमें उपयोग रखने वाले हैं वे आगमभावबंधक हैं। नो आगमभावबंधक वे हैं, जैसे कि-क्रोध, मान, माया, लोभ व प्रेम, द्वेष आदि भावों को आत्मसात् करने वाले जीव।

इस प्रकार यहाँ बंधकों के प्रतिपादन प्रकरण में नाम-स्थापना-द्रव्य-भाव इन चार निक्षेपों के द्वारा संक्षिप्त व्याख्यान किया गया है।

इन सब बंधकों में कर्मबंधकों का ही यहाँ अधिकार है। इन बंधकों का निर्देश करने पर चौदह मार्गणास्थान आधारभूत हैं।

संप्रति चतुर्दशमार्गणास्थानप्रतिपादनाय सूत्रमवतारयति श्रीभूतबलिसूरिवर्यः-

गइ इंदिए काए जोेगे वेदे कसाए णाणे संजमे दंसणे लेस्साए भविए सम्मत्त सण्णि आहारए चेदि।।२।।

सिद्धांतचिंतामणिटीका-एतासां मार्गणानां लक्षणं पूर्वं कथितमासीत् तथापि विस्मरणशीलशिष्याणां अनुग्रहार्थं संक्षेपेण व्युत्पत्त्यर्थं कथ्यते। गम्यते इति गतिः।
कश्चिदाह-एतया निरुक्त्या ग्रामनगरखेटकर्वटादीनां अपि गतित्वं प्रसज्यते ?
तस्य समाधानं क्रियते-नैतद् वक्तव्यं, किंच रूढिबलेन गतिनामकर्मनिष्पादितपर्यायेषु गतिशब्दप्रवृत्तेः। गतिकर्मोदयाभावात् सिद्धिगतिः अगतिः, इति ज्ञातव्या। अथवा भवाद् भवसंक्रान्तिः गतिः, असंक्रान्तिः सिद्धिगतिः।
स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि, स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणीत्यर्थः। अथवा, इन्द्र आत्मा, इन्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियम्। आत्मप्रवृत्त्युपचितपुद्गलपिंडः कायः, पृथ्वीकायादिनामकर्मजनितपरिणामो वा कार्यकार-णोपचारेण कायः, चीयन्ते अस्मिन् जीवा इति व्युत्पत्तेर्वा कायः। आत्मप्रवृत्तिसंकोचविकोचो योगः, मनोवाक्कायावष्टंभबलेन जीवप्रदेशपरिस्पंदो योगः इति यावत्। आत्मप्रवृत्तेर्मैथुनसंमोहोत्पादो वेदः। सुखदुःख-बहुसस्यं कर्मक्षेत्रं कृषन्तीति कषायाः। भूतार्थप्रकाशकं ज्ञानं तत्त्वार्थोपलंभकं वा। व्रतसमितिकषायदंडेन्द्रियाणां रक्षण-पालन-निग्रह-त्याग-जयाः संयमः, सम्यक् यमो वा संयमः। प्रकाशवृत्तिर्दर्शनम्। आत्मप्रवृत्तिसंश्ले- षणकरी लेश्या, अथवा लिम्पतीति लेश्या। निर्वाणपुरस्कृतोे भव्यः, तद्विपरीतोऽभव्यः। तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् , अथवा तत्त्वरुचिः सम्यक्त्वं, अथवा प्रशमसंवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सम्यक्त्वं। शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही संज्ञी, तद्विपरीतः असंज्ञी। शरीरप्रायोग्यपुद्गलपिंडग्रहणमाहारः, तद्विपरीतम-नाहारः। एतेषु गत्यादिषु जीवाः माग्र्यन्ते इति एतेषां मार्गणाः इति संज्ञा उच्यते।
अत्रास्ति मनाग् विशेष:-
गतिमार्गणायां मनुष्यगत्या एव सिद्धिगतिः प्राप्यते अतः सैव गतिः सारभूता उत्कृष्टा वा। इन्द्रियमार्गणायां द्रव्यपंचेन्द्रियपूर्णतायां जातायां जैनेश्वरी दीक्षा संप्राप्यते, एभिः पंचेन्द्रियैः इन्द्रियनिरोधव्रतानि परिपाल्य अतीन्द्रियसुखं लप्स्यते अतः पंचेन्द्रियाणां संपूर्णत्वं महत्वपूर्णं अस्ति। कायमार्गणायां त्रसत्वं लब्ध्वा आत्मकल्याणे प्रवृत्तिरुपजायते। योगमार्गणायां मनोवचनयोगान् संप्राप्य औदारिककाययोगेनैव परमौदारिक-दिव्यशरीरं प्राप्स्यते ततः तत् शरीरं प्राप्य चारित्ररत्नं गृहीत्वा एतत्पर्यायः सफलीकर्तव्यः। वेदमार्गणायाः मीमांसायां द्रव्यपुरुषवेदेनैव रत्नत्रयस्य पूर्णत्वं संपद्यते अतः तत्प्राप्य पुरुषवेदः सफलीकर्तव्यः, यदि स्त्रीवेदोऽस्ति तह्र्यपि उपचारमहाव्रतेनैव सम्यक्त्वरत्नबलेन संसारसंततिच्छेदः कर्तव्यः।

चतुर्भिः कषायैःजीवाः संसारसमुद्रे निमज्जंति अतः एतान् कषायान् दुःखहेतून् ज्ञात्वा ते कृशीकरणीयाः। यथा स्यात् तथा अनन्तानुबन्धिकषायान् निहत्य सम्यक्त्वरत्नं संरक्षणीयं महता प्रयत्नेन। ज्ञानमार्गणायाः संक्षिप्तलक्षणं संचिन्त्य द्रव्यभावश्रुतज्ञानबलेन केवलज्ञानं प्राप्स्यते अतःश्रुतज्ञानमाराधनीयं संततं। संयममार्गणायां सामायिकसंयमः एव सर्वसंयमेषु प्रथमः मूलकारणमपि इति विज्ञाय यावत् स संयमो न लभेत तावत्संयमासंयमो गृहीतव्यः।
दर्शनमार्गणायां केवलदर्शनोपलब्धये स्वात्मदर्शनं प्राप्तव्यं। लेश्यामार्गणाः विज्ञाय अशुभलेश्याः परिहृत्य शुभलेश्यासु प्रवृत्तिर्विधेया। भव्यमार्गणायां ‘वयं भव्याः’ इति निश्चित्य रत्नत्रयबलेन भव्यत्वशक्तिः प्रकटयितव्या। सम्यक्त्वमार्गणाः ज्ञात्वा औपशमिकसम्यग्दर्शनं उपलभ्य क्षायोपशमिकसम्यक्त्वं संरक्ष्य क्षायिक-सम्यक्त्वस्य भावना विधातव्या संप्रति दुःषमकालेऽत्र। संज्ञिमार्गणायां संज्ञि-अवस्थां संप्राप्य स्वर्गापवर्गप्राप्तये प्रयत्नो विधेयः। पुनश्च आहारमार्गणायां अनाहारकसिद्धिपदप्राप्तये आहारावस्थायामपि षट्चत्वािंरशद्दोष-विरहितैषणासमितिः पालनीया, किं च अनया समित्या एव मोक्षसुखमतीन्द्रियं प्राप्स्यते।

तात्पर्यमेतत्-एताः चतुर्दशमार्गणाः ज्ञात्वा कर्मबंधस्थितिकारकाणां फलं चतुर्गतिपरिभ्रमणं एवातस्तानि संसारकारणानि शनैः शनैः परिहर्तव्यानि।
अद्यतनदिवसे चैत्रकृष्णाप्रतिपत्तिथौ पुरा चतुश्चत्वािंरशद्वर्षपूर्वं श्रीमहावीरजीनामातिशयक्षेत्रे आचार्य-रत्नश्रीदेशभूषणमुनेः करकमलाभ्यामहं एकादशप्रतिमारूपव्रतानि संप्राप्य ‘वीरमती’ नाम्ना क्षुल्लिका बभूव। ततःप्रभृति अधुना चतुश्चत्वािंरशद्वर्षपर्यंतं देशसंयमं त्रिवर्षं पुनश्च प्रथमपट्टाचार्य-श्रीवीरसागराचार्य- करकमलाभ्यां उपचारमहाव्रतसहितानष्टाविंशतिमूलगुणान् लब्ध्वा गणिनीपदे प्राप्तान् षट्त्रिंशद्गुणांश्च पालयन्त्या मया अद्य हरियाणाप्रदेशस्य रेवाड़ीनामनगरे पंचचत्वािंरशद्वर्षे प्रविश्यते। श्रीमहावीरस्वामिनं कोटिश: नमस्कृत्य उभौ गुरू च प्रणम्य अग्रेऽपि मम संयमसहितजीवनं निराबाधं भूयादिति सरस्वतीमातुः पादपंकेरुहयोः याच्यते।

अधुना चतुर्गतिषु बंधकारकानां प्रतिपादनाय सूत्रचतुष्टयमवतार्यते-गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइया बंधा।।३।।
तिरिक्खा बंधा।।४।।
देवा बंधा।।५।।
मणुसा बंधा वि अत्थि, अबंधा वि णत्थि।।६।।
सिद्धान्तचिंतामणि टीका-अत्र सूत्रेषु ‘बंधा’ इति पदेन ‘बंधकाः’ एव गृह्यन्ते। नारकाः तिर्यञ्चः देवाश्च बंधकाः एव, किं च मिथ्यात्व-असंयम-कषाय-योगानां बंधकारणानां तत्रोपलंभात्। मनुष्याः बंधकाः अपि सन्ति, अबंधकाश्चापि भवन्ति। अयोगिकेवलिगुणस्थाने मिथ्यात्वासंयमकषाययोगानां बंधकारणानां सर्वेषामपि अभावात् ते अयोगिनोऽबंधका एव। शेषाःसर्वे मनुष्याः बंधकाः, मिथ्यात्वादि-बंधकारणसंयुक्तत्वात्।
गतिविरहितसिद्धानां अबंधकप्रतिपादनाय सूत्रमवतरति-सिद्धा अबंधा।।७।।
सिद्धान्तचिंतामणि टीका-अनन्तानन्ताः सिद्धाःभगवन्तोऽबंधका एव। बंधकारणव्यतिरिक्तमोक्षकारणैः संयुक्तत्वात्।
कश्चित् पृच्छति-कानि पुनः बंधकारणानि, बंध-बंधकारणावगमेन विना मोक्षकारणावगमाभावात्।

उक्तं च- जे बंधयरा भावा मोक्खयरा भावि जे दु अज्झप्पे।
जे चावि बंधमोक्खे अकारया ते वि विण्णेया।।
ततो बंधकारणानि वक्तव्यानि भवद्भिरिति ?
आचार्यः समादधाति—मिथ्यात्वासंयमकषाययोगाः बंधकारणानि।
सम्यग्दर्शन-संयमाकषायायोगाः मोक्षकारणानि।।
उक्तं च- सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो।
मिच्छत्तं अविरणं कसायजोगा य बोद्धव्वा।।१०९।।
अन्यच्च- मिच्छत्ताविरदी वि य कसायजोगा य आसवा होेंति।
दंसण-विरमण-णिग्गह-णिरोहया संवरो होेेंति।।२।।
कश्चिदाह-यदि मिथ्यात्वादीनि चत्वार्येव बंधकारणानि भवन्ति, तर्हि-
ओदइया बंधयरा उवसम-खय-मिस्सया य मोक्खयरा।
भावो दु पारिणामिओ करणोभयवज्जियो होंति।।३।।


एतया सूत्रगाथया सह विरोधो भवति ?
तस्य समाधानं क्रियते-नैतद् वक्तव्यं, औदयिकाः बंधकराः इति उत्ते न सर्वेषामौदयिकानां भावानां ग्रहणं कर्तव्यं, गतिजात्यादि-औदयिकभावानामपि बंधकारणत्वप्रसंगात्।
पुनः कश्चिदाशंकते-देवगत्युदयेनापि काश्चित् प्रकृतयो बध्यमानाः दृश्यन्ते, तासां प्रकृतीनां देवगत्युदयःकारणं किं न भवति ?
आचार्यदेवः समादधाति-न भवति, किं च-देवगत्युदयाभावेन तासां नियमेन बंधाभावानुपलंभात्। ‘‘यस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां नियमेन यस्य अन्वयव्यतिरेकौ उपलभ्येते तत्तस्य कार्यं इतरच्च कारणं।’’ इति न्यायात् मिथ्यात्वादीनि चैव बंधकारणानि।
तत्र मिथ्यात्व-नपुंसकवेद-नरकायुः-निरयगति-एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियजाति-हुंडकसंस्थान-असंप्राप्तसृपाटिकाशरीरसंहनन-नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वि-आतप-स्थावर-सूक्ष्म-अपर्याप्त-साधारणनामषोडश-प्रकृतीनां बंधस्य मिथ्यात्वोदयः कारणम्। तदुदय-अन्वयव्यतिरेकाभ्यां षोडशप्रकृतिबंधस्य अन्वयव्यतिरेकोपलंभात्।
निद्रानिद्रा-प्रचलाप्रचला-स्त्यानगृद्धि-अनंतानुबंधिक्रोध-मान-माया-लोभ-स्त्रीवेद-तिर्यगायुः-तिर्यग्गति-न्यग्रोध-स्वाति-कुब्जक-वामनशरीरसंस्थान-वङ्कानाराच-नाराच-अद्र्धनाराच-कीलित शरीर संहनन-तिर्यग्गति-प्रायोग्यानुपूर्वि-उद्योत-अप्रशस्तविहायोगति-दुर्भग-दुःस्वर-अनादेय-नीचगोत्राणां बंधस्य अनन्तानुबंधि-चतुष्कस्य उदयः कारणम्। तदुदयान्वयव्यतिरेकाभ्यामेतासां प्रकृतीनां बंधे अन्वयव्यतिरेकौ उपलभ्येते।
अप्रत्याख्यानावरणीयक्रोध-मान-माया-लोभ-मनुष्यायुः-मनुष्यगति-औदारिकशरीर-अंगोपांग-वङ्कार्षभसंहनन-मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्विप्रकृतीनां बंधे अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कस्य उदयः कारणम्। तेन विना एतासां प्रकृतीनां बंधानुपलंभात्।
प्रत्याख्यानावरणीयक्रोध-मान-माया-लोभानां बंधस्य एतासां चैवोदयः कारणम्। स्वोदयेन विना एतासां बंधानुपलंभात्।
असातावेदनीय-अरति-शोक-अस्थिर-अशुभ-अयशःकीर्तिप्रकृतीनां बंधस्य प्रमादः कारणं, प्रमादेन विना एतासां बंधानुपलंभात्।
कः प्रमादः नाम ?
चतुःसंज्वलन-नवनोकषायानां तीव्रोदयः प्रमादः कथ्यते।
चतुर्णां बंधकारणानां मध्ये कुत्र प्रमादस्यान्तर्भावः ?
कषायेष्वन्तर्भावो भवति, कषायव्यतिरिक्तप्रमादानुपलंभात्। देवायुर्बंधस्यापि कषायश्चैव कारणं, प्रमादहेतुकषायस्य उदयाभावेन अप्रमत्तो भूत्वा मंदकषायोदयेन परिणतस्य देवायुर्बंधविनाशोपलंभात्। निद्राप्रचलयोरपि बंधस्य कषायोदयः एव कारणं, अपूर्वकरणकाले प्रथमसप्तमभागे संज्वलनानां तत्प्रायोग्यती-व्रोदये एतयोर्बंधोपलंभात्। देवगतिपंचेन्द्रियजाति-वैक्रियिक-आहारक-तैजस-कार्मणशरीर-समचतुरस्र-शरीरसंस्थान-वैक्रियिक-आहारकशरीरांगोपांग-वर्ण-गंध-रस-स्पर्श-देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वि-अगुरुलघुक-उपघात-परघात-उच्छ्वास-प्रशस्तविहायोगति-त्रस-बादर-पर्याप्त-प्रत्येकशरीर-स्थिर-शुभ-सुभग-सुस्वर-आदेय-निर्माण-तीर्थकराणां अपि बंधस्य कषायोदयश्चैव कारणं, अपूर्वकरणकाले षट्सप्तभागचरमसमये मंदतरकषायोदयेन सह बंधोपलंभात्।
हास्य-रति-भय-जुगुप्सानां बंधस्य अधःप्रवृत्तकरण-अपूर्वकरण-निबंधनकषायोदयः कारणं, तत्रैव एतासां बंधोपलंभात्। चतुःसंज्वलनपुरुषवेदानां बंधस्य बादरकषायः कारणं, सूक्ष्मकषाये एतासां बंधानुपलंभात्। पंचज्ञानावरणीय-चतुर्दर्शनावरणीय-यशःकीर्ति-उच्चगोत्र-पंचान्तरायाणां बंधस्य सामान्यः कषायोदयः कारणं, कषायाभावे एतासां बंधानुपलंभात्।
सातावेदनीयस्य योगः एव कारणं, मिथ्यात्वासंयमकषायाणामभावेऽपि योगेनैकेन चैवेतस्य बंधोपलंभात् तदभावे तदनुपलंभात् च। न च एताभ्यः व्यतिरिक्ताः अन्याः बंधप्रकृतयः सन्ति येन तासामन्यत् प्रत्ययान्तरं भवेत्।
असंयमोऽपि प्रत्ययः कथितः, सः कासां प्रकृतीनां बंधस्य कारणं ?
नैतत् , संयमघातिकर्मोदयस्यैव असंयमव्यपदेशो भवति ।
असंयमः यदि कषायेष्वेव अन्तर्भवति, तर्हि पृथक् तदुपदेशः किमर्थं क्रियते ?
नैष दोषः, व्यवहारनयं प्रतीत्य तदुपदेशोऽस्ति। एषा पर्यायार्थिकनयमाश्रित्य प्रत्ययप्ररूपणा कृता। द्रव्यार्थिकनये पुनः अवलम्ब्यमाने बंधकारणमेकमेव कारणचतुष्कसमूहात् बंधकार्योत्पत्तेः। तस्मात् एते बंधप्रत्ययाः मिथ्यात्वादयः चत्वारः। एतेषां प्रतिपक्षाः सम्यक्त्वोत्पत्ति-देशसंयम-संयम-अनन्तानुबंधि-विसंयोजन-दर्शनमोहक्षपण-चारित्रमोहोपशमन-उपशान्तकषाय-चारित्रमोहक्षपण-क्षीणकषाय-सयोगि-केवलिपरिणामाः मोक्षप्रत्ययाः-मोक्षस्य कारणानि, एतेभ्यःसमयं समयं प्रति असंख्यातगुणश्रेण्याः कर्मनिर्जरायाः उपलंभात्।
ये पुनः पारिणामिकभावाः जीव-भव्याभव्यादयः न ते बंधमोक्षयोः कारणं तेभ्यस्तदनुपलंभात्।
कस्य कर्मणः क्षयेण सिद्धानां को गुणः समुत्पद्यते इति चेत् ?

अब चौदह मार्गणास्थानों का प्रतिपादन करने हेतु श्री भूतबली आचार्य सूत्र को अवतरित करते है-

सूत्रार्थ- गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहारक ये चौदह मार्गणास्थान हैं।।२।। सिद्धान्तचिंतामणिटीका-इन मार्गणाओं का लक्षण यद्यपि पूर्व में किया जा चुका है फिर भी विस्मरणशील शिष्यों का अनुग्रह करने हेतु यहाँ संक्षेप में मार्गणाओं का व्युत्पत्ति अर्थ किया जा रहा है। गमन करने का नाम गति है। अर्थात् जिस स्थान के लिए जीव गमन करता है उस स्थान को गति कहते हैं।

यहाँ कोई शंका करता है कि-गति की ऐसी निरुक्ति करने से तो ग्राम, नगर, खेड़ा, कर्वट आदि स्थानों को भी गतिपना प्राप्त हो जाता है ?

इस शंका का समाधान किया जाता है-ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि रूढ़ि के बल से गतिनामकर्म द्वारा जो पर्याय निष्पन्न की गई है, उसी में गति शब्द का प्रयोग किया जाता है। गतिनामकर्म के उदय के अभाव के कारण सिद्धिगति होती है, वह अगति कहलाती है। अथवा एक भव से दूसरे भव में संक्रान्ति का नाम गति है और एक भव से दूसरे भव के लिए संक्रान्ति न होना सिद्धिगति है।

जो अपने-अपने विषय में निरत हों, वे इन्द्रियाँ हैं, अर्थात् अपने-अपने विषयरूप पदार्थों में रमण करने वाली इन्द्रियाँ कहलाती हैं। अथवा इन्द्र आत्मा को कहते हैं और इन्द्रों के लिंग का नाम इन्द्रिय है। आत्मा की प्रवृत्ति द्वारा उपचित किये गये पुद्गलपिंड को काय कहते हैं। अथवा पृथिवीकाय आदि नामकर्मों के द्वारा उत्पन्न परिणाम को कार्य में कारण के उपचार से काय कहा है। अथवा, जिसमें जीवों का संचय किया जाये, ऐसी व्युत्पत्ति से काय बना है। आत्मा की प्रवृत्ति से उत्पन्न संकोच-विकोच का नाम योग है, अर्थात् मन, वचन और काय के अवलम्बन से जीव प्रदेशों में परिस्पन्दन होने को योग कहते हैं। आत्मा की प्रवृत्ति से मैथुनरूप सम्मोह की उत्पत्ति का नाम वेद है। सुख-दु:खरूपी खूब फसल उत्पन्न करने वाले कर्मरूपी क्षेत्र का जो कर्षण करते हैं वे कषाय हैं। जो यथार्थ वस्तु का प्रकाशक है अथवा जो तत्वार्थ प्राप्त कराने वाला है, वह ज्ञान है। व्रत रक्षण, समितिपालन, कषायनिग्रह, दंडत्याग और इन्द्रियजय का नाम संयम है। अथवा सम्यक् रूप से यम का नाम संयम है। प्रकाशरूप प्रवृत्ति का नाम दर्शन है। आत्मप्रवृत्ति में संश्लेषण करने वाली लेश्या है। अथवा लिंपन करने वाली लेश्या है। जिस जीव ने निर्वाण को पुरस्कृत किया है अर्थात् अपने सन्मुख रखा है वह भव्य है और उसमें विपरीत अर्थात् निर्वाण को पुरस्कृत नहीं करने वाला जीव अभव्य है। तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यग्दर्शन है। अथवा तत्वों में रुचि होना ही सम्यक्त्व है। अथवा प्रथम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य की अभिव्यक्ति ही जिसका लक्षण है, वही सम्यक्त्व है। शिक्षा, क्रिया, उपदेश और आलाप को ग्रहण करने वाला जीव संज्ञी है, उससे विपरीत अर्थात् शिक्षा क्रियादि को ग्रहण नहीं कर सकने वाला जीव असंज्ञी है। शरीर बनाने के योग्य पुद्गलवर्गणा को ग्रहण करना ही आहार है, उससे विपरीत अर्थात् शरीर के योग्य पुद्गलवर्गणा को ग्रहण नहीं करना अनाहार है। इन्हीं पूर्वोक्त गति आदि चौदह स्थानों में जीवों की मार्गणा अर्थात् खोज की जाती है, इसीलिए इनका नाम मार्गणा है।

यहाँ किञ्चित् विशेष कहते हैं-

गतिमार्गणा में मनुष्यगति से ही सिद्धि गति प्राप्त होती है अत: यह मनुष्यगति ही संसार में सारभूत और उत्कृष्ट गति है। इन्द्रियमार्गणा में द्रव्येन्द्रियों की अपेक्षा पाँचों इन्द्रिय की पूर्णता होने पर ही जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त होती है, इन पाँचों इन्द्रियों के द्वारा इंद्रिय निरोध व्रतों को परिपालन करके ही अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है अत: पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता होना महत्वपूर्ण है। कायमार्गणा में त्रसकाय को प्राप्त करके आत्मकल्याण में प्रवृत्तिरूप भाव उत्पन्न होता है। योगमार्गणा में मन-वचन-काय इन तीनों योगों को प्राप्त करके औदारिककाययोग के द्वारा ही परमौदारिक दिव्यशरीर प्राप्त होता है इसलिए उस शरीर को प्राप्त करके चारित्ररत्न को ग्रहण करके उस मनुष्यपर्याय को सफल करना चाहिए। वेदमार्गणा की मीमांसा में द्रव्यपुरुषवेद के द्वारा ही रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त होती है अत: उसे प्राप्त करके पुरुषवेद को सफल बनाना चाहिए, यदि द्रव्य से स्त्रीवेद है तो भी उपचार महाव्रतों को-आर्यिका दीक्षा ग्रहण करके सम्यक्त्वरत्न के द्वारा संसार संतति को नष्ट करना चाहिए।

चारों कषायों के कारण जीव संसारसमुद्र में गोते लगा रहे हैं अत: उन कषायों को दु:ख का हेतु मानकर उन्हें वश में करना-कृश करना चाहिए। अथवा जैसे बने वैसे अनन्तानुबंधी कषाय को नष्ट करके अनेक प्रयत्नों से अपने सम्यग्दर्शनरूपी रत्न का संरक्षण करना चाहिए। ज्ञानमार्गणा के संक्षिप्त लक्षण का सम्यक्रूप से चिन्तन करके ज्ञात होता है कि द्रव्य-भाव श्रुतज्ञान के बल से केवलज्ञान प्राप्त होता है अत: श्रुतज्ञान की सतत आराधना करना चाहिए अर्थात् धर्मग्रंथों का खूब स्वाध्याय-अध्ययन करके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम करना चाहिए। संयममार्गणा में सामायिक संयम ही सभी संयमों में प्रथम और मूलकारण है, ऐसा जानकर जब तक वह सामायिक संयम प्राप्त न होवे, तब तक संयमासंयमरूप अणुव्रत धारण करना चाहिए।

दर्शनमार्गणा में केवलदर्शन की उपलब्धि हेतु स्वात्मदर्शन की अवस्था प्राप्त करना चाहिए। लेश्यामार्गणा को जानकर अशुभलेश्याओं को छोड़कर शुभ लेश्याओं में प्रवृत्ति करना चाहिए। भव्यमार्गणा में ‘‘हम भव्य हैं’’ ऐसा निश्चित करके रत्नत्रय के बल से भव्यत्व शक्ति को प्रगट करना चाहिए। सम्यक्त्वमार्गणा का ज्ञान प्राप्त करके सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक्त्व को प्रगट करके क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का संरक्षण करते हुए वर्तमान के इस दु:षमकाल में यहाँ क्षायिकसम्यक्त्व की भावना भानी चाहिए। संज्ञी मार्गणा में संज्ञी अवस्था को प्राप्त करके स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। पुनश्च आहारमार्गणा में अनाहारक सिद्धिपद को प्राप्त करने हेतु आहारक अवस्था में भी छियालीस दोषों से रहित एषणासमिति का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस समिति के पालन से ही अतीन्द्रिय मोक्षसुख प्राप्त होगा।

तात्पर्य यह है कि-इन चौदह मार्गणाओं को जानकर कर्मबंध की स्थिति को कराने वाले कर्मों का फल चतुर्गति का परिभ्रमण ही है अत: उन संसार के कारणों को धीरे-धीरे नष्ट करना चाहिए।

आज चैत्र कृष्णा प्रतिपदा के दिन ही चवालीस वर्ष पूर्व श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र तीर्थ पर आचार्यरत्न श्री देशभूषण मुनिराज के करकमलों से मैंने ग्यारह प्रतिमारूप व्रतों को प्राप्त करके ‘‘वीरमती’’ नाम की क्षुल्लिका का पद ग्रहण किया था। तब से लेकर आज ४४ वर्षों में पहले तीन वर्ष तक देशसंयम का पालन किया पुन: प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर महाराज के करकमलों से उपचारमहाव्रतसहित अट्ठाईस मूलगुणरूप आर्यिका दीक्षा प्राप्त की और अब गणिनी पद में छत्तीस मूलगुणों का पालन करते हुए आज हरियाणा प्रदेश के ‘रेवाड़ी’ नगर में मैंने पैंतालिसवें वर्ष (संयम वर्ष) में प्रवेश किया है। श्री महावीर स्वामी को कोटि-कोटि वन्दन करके और दोनों गुरुओं को नमन करके आगे भी मेरा जीवन निराबाध संयम सहित व्यतीत होवे, यही सरस्वती माता के चरणकमलों में मेरी प्रार्थना है।

भावार्थ-इस टीका को लिखते हुए पूज्य गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी ने अपनी दीक्षा तिथि का स्मरण किया है। वीर निर्वाण संवत् २५२३ की चैत्रकृष्णा एकम तिथि को दिनाँक २५ मार्च १९९७ के दिन वे ‘‘रेवाड़ी’’ नाम के नगर में थीं। जब सारे देश की रागी जनता होली के रंगों में डूबी थी उस दिन वीतराग मार्ग की अनुगामिनी श्री ज्ञानमती माताजी इस सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय-लेखन करती हुई ज्ञान के अपूर्व रंग में निमग्न थीं। जैसा कि उनके मुख से मैंने सदैव सुना है कि ‘‘अपने दीक्षा दिवस को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि दीक्षा के समय के उत्कृष्ट परिणाम स्मरण करने से ज्ञान और वैराग्य की अतीव वृद्धि होती है।’’

रेवाड़ी नगर की दिगम्बर जैन समाज ने उस दिन पूज्य माताजी के दीक्षा दिवस का समारोह भी आयोजित किया था। ज्ञानमती माताजी बीसवीं सदी की प्रथम बालब्रह्मचारिणी साध्वी हैं। इनका जन्म सन् १९३४ में आश्विन शुक्ला पूर्णिमा (शरदपूर्णिमा) के दिन (बाराबंकी-उ.प्र.) में लाला श्री छोटेलाल जैन की धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी की पवित्र कुक्षि से कन्या मैना के रूप में हुआ था। पूर्व जन्म में संचित किये गये पुण्य प्रभाव एवं इस भव में अपनी माँ को दहेज में प्राप्त पद्मनंदिपंचविंशतिका ग्रंथ के स्वाध्याय से प्रगट हुए वैराग्यवश उन्होंने सन् १९५२ में शरदपूर्णिमा के ही दिन आजन्म ब्रह्मचर्यव्रतरूप सप्तम प्रतिमा ग्रहण करके गृहत्याग किया पुन: सन् १९५३ में चैत्र कृ. एकम् को महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर आचार्य श्री देशभूषण महाराज के करकमलों से क्षुल्लिका दीक्षा ग्रहण की थी, उसी दिवस का स्मरण कर पूज्य ज्ञानमती माताजी ने सरस्वती माता से ज्ञान और चारित्र की वृद्धि हेतु मंगल प्रार्थना की है।

आज इस ग्रंथ की हिन्दी टीका लिखते हुए मुझे भी अत्यन्त हर्ष एवं गौरव का अनुभव हो रहा है कि पूज्य ज्ञानमती माताजी का ५४वाँ आर्यिका दीक्षा त्रिदिवसीय समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है। आज से एक माह पूर्व चैत्र कृष्णा एकम्, ११ मार्च २००९ को इन्होंने क्षुल्लिका दीक्षा के ५६ वर्ष पूर्ण किये अत: कुल मिलाकर ५६ वर्ष की संयमसाधना से वे एक अतिशयकारी प्रतिमा के समान जगत् पूज्य बन गई हैं।

इन्होंने सन् १९९५ में शरदपूर्णिमा के दिन षट्खण्डागम सूत्र ग्रंथ पर संस्कृत टीका लेखन जम्बूद्वीप-हस्तिनापुर में प्रारंभ किया और सन् २००७ मेें वैशाख कृष्णा द्वितीया के दिन सोलहों पुस्तकों की टीका ३१०० से अधिक पन्नों में लिखकर परिपूर्ण किया। लगभग ११ वर्ष ६ माह के अंदर उन्होंने षट्खण्डागम ग्रंथ की संस्कृत टीका लिखकर साहित्य जगत् में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।

अब चारों गतियों में बंध करने वाले जीवों का प्रतिपादन करने हेतु चार सूत्र अवतरित होते है-

सूत्रार्थ- गतिमार्गणा के अनुसार नरकगति में नारकी जीव बंधक हैं।।३।। तिर्यञ्चगति के जीव बंधक हैं।।४।। देवगति के जीव बंधक होते हैं।।५।। मनुष्य बंधक भी होते हैं और अबंधक भी होते हैं।।६।। सिद्धान्तचिंतामणिटीका-यहाँ सूत्रों में वर्णित ‘‘बंधा’’ शब्द से ‘‘बंधक जीव’’ ही ग्रहण किये जाते हैं। नारकी, तिर्यञ्च और देव बंधक ही हैं, क्योंकि उनमें बंध के कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, योग का सद्भाव पाया जाता है। मनुष्य बंधक भी होते हैं और अबंधक भी होते हैं। कर्मबंध के कारणभूत मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग इन सबका अयोगिकेवली गुणस्थान में अभाव होने से अयोगी जिन अबंधक ही होते हैं। शेष सब मनुष्य बंधक हैं, क्योंकि वे मिथ्यात्वादि बंध के कारणों से संयुक्त पाये जाते हैं।

गति से रहित सिद्ध भगवन्तों के अबंधकपने को बतलाने हेतु सूत्र अवतरित होता है-

सूत्रार्थ-

सिद्ध अबंधक हैं।।७।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीका-अनन्तानन्त सिद्ध भगवान अबधंक ही होते हैं, क्योंकि वे बंध के कारणों से भिन्न मोक्ष के कारणों से समन्वित होते हैं।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि-

बंध के कारण कौन से हैं, क्योंकि बंध और बंध के कारण जाने बिना मोक्ष के कारणों का ज्ञान नहीं हो सकता। कहा भी है-

गाथार्थ-अध्यात्म में जो बंध के उत्पन्न करने वाले भाव हैं और जो मोक्ष को उत्पन्न करने वाले भाव हैं तथा जो बंध और मोक्ष दोनों को नहीं उत्पन्न करने वाले भाव हैं, वे सब भाव जानने योग्य हैं।

अतएव आपको बंध के कारण बतलाना चाहिए ?

आचार्य इसका समाधान देते हैं कि-मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग ये चार बंध के कारण हैं और सम्यग्दर्शन, संयम, अकषाय और अयोग ये चार मोक्ष के कारण हैं।

समयसार ग्रंथ में कहा भी है-

गाथार्थ-सामान्य से प्रत्यय-आश्रव चार हैं वे ही बंध के करने वाले कहे गये हैं। वे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार जानने चाहिए।।१०९।।

और भी कहा है-

गाथार्थ-मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये कर्मों के आस्रव भाव हैं अर्थात् कर्मों के आगमनद्वार हैं तथा सम्यग्दर्शन, संयम अर्थात् विषयविरक्ति, कषायनिग्रह और मन-वचन-काय का निरोध ये संवर अर्थात् कर्मों के निरोधक भाव हैं।।२।।

पुन: कोई शंका करता है-यदि ये ही मिथ्यात्वादि चार बंध के कारण हैं, तो-

गाथार्थ-औदयिक भाव बंध करने वाले हैं, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव मोक्ष के कारण हैं तथा पारिणामिक भाव बंध और मोक्ष दोनों के कारण से रहित हैं।।३।।

इस सूत्रगाथा के साथ विरोध उत्पन्न होता है ?

इसका समाधान करते हैं कि-ऐसा नहीं कहना चाहिए, ‘औदयिक भाव बंध के कारण हैं’ ऐसा कहने पर भी सभी औदायिक भावों का ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि वैसा मानने पर गति, जाति आदि नामकर्मसंबंधी औैदायिक भावों के भी बंध के कारण होने का प्रसंग आ जायेगा।

पुन: कोई शंका करता है-देवगति के उदय के साथ भी कितनी ही प्रकृतियोें का बंध होना देखा जाता है फिर देवगति का उदय उनका कारण क्यों नहीं होता ?

आचार्य देव इसका समाधान देते हैं-देवगति का उदय बंध का कारण नहीं होता है, क्योंकि देवगति के उदय के अभाव में नियम से उनके बंध का अभाव नहीं पाया जाता। ‘‘जिसके अन्वय और व्यतिरेक के साथ नियम से अन्वय और व्यतिरेक पाये जावें, वह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है’’ (अर्थात् जब एक के सद्भाव में दूसरे का सद्भाव और उसके अभाव में दूसरे का भी अभाव पाया जावे, तभी उनमें कार्य- कारणभाव संभव हो सकता है अन्यथा नहीं) इस न्याय से मिथ्यात्व आदिक ही बंध के कारण हैं।

इन कारणों में मिथ्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय व चतुरिन्द्रिय जाति, हुंडकसंस्थान, असंप्राप्तसृपाटिका शरीरसंहनन, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन सोलह प्रकृतियों के बंध का मिथ्यात्वोदय कारण है, क्योंकि मिथ्यात्वोदय के अन्वय और व्यतिरेक के साथ इन सोलह प्रकृतियों के बंध का अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है।

निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, स्त्रीवेद, तिर्यंचायु, तिर्यंच गति, न्यग्रोध, स्वाति, कुब्जक और वामन शरीर संस्थान, वङ्कानाराच, नाराच, अर्धनाराच और कीलित शरीरसंहनन, तिर्यंचगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्र इन प्रकृतियों के बंध में अनन्तानुबंधीचतुष्क का उदय कारण है, क्योंकि उसी के उदय के अन्वय और व्यतिरेक के साथ उन प्रकृतियों के बंध में अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है।

अप्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ, मनुष्यायु, मनुष्यगति, औदारिकरशरीर, औदारिकरशरीरांगोपांग, वङ्कावृषभसंहनन और मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी इन दश प्रकृतियों के बंध में अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क का उदय कारण है, क्योंकि उसके बिना इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता।

प्रत्याख्यानावरणीय क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार प्रकृतियों के बंध में कारण इन्हीं का उदय है, क्योंकि अपने उदय के बिना इनका बंध नहीं पाया जाता है।

असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयश:कीर्ति इन छह प्रकृतियों के बंध का कारण प्रमाद है, क्योंकि प्रमाद के बिना इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता है।

शंका-प्रमाद किसे कहते हैं ?

समाधान-चार संज्वलन कषाय और नव नोकषाय इन तेरह के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है।

शंका-पूर्वोक्त चार बंध के कारणों में प्रमाद का अन्तर्भाव कहाँ होता है ?

समाधान-कषायों में प्रमाद का अन्तर्भाव होता है, क्योंकि कषायों से पृथक् प्रमाद नहीं पाया जाता है। देवायु के बंध का भी कारण कषाय ही है, क्योंकि प्रमाद के हेतुभूत कषाय के उदय के अभाव से अप्रमत्त होकर मंदकषाय के उदयरूप से परिणत हुए जीव के देवायु के बंध का विनाश पाया जाता है। निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियों के भी बंध का कारण कषायोदय ही है, क्योंकि अपूर्वकरण काल के प्रथम सप्तम भाग में संज्वलन कषायों के उस काल के योग्य तीव्रोदय होने पर इन प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। देवगति, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीरांगोपांग, आहारकशरीरांगोपांग, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्तविहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण और तीर्थंकर इन तीस प्रकृतियों के भी बंध का कारण कषायोदय ही है, क्योंकि अपूर्वकरण काल के सात भागों में से प्रथम छह भागों के अंतिम समय में मन्दतर कषायोदय के साथ इनका बंध पाया जाता है।

हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन चार के बंध में अध:प्रवृत्त और अपूर्वकरणनिमित्तक कषायोदय कारण है, क्योंकि उन्हीं दोनों परिणामों के कालसंबंधी कषायोदय में ही प्रकृतियों का बंध पाया जाता है। चार संज्वलन कषाय और पुरुषवेद इन पाँच प्रकृतियों के बंध का कारण बादर कषाय है, क्योंकि सूक्ष्मकषाय के सद्भाव में इनका बंध नहीं पाया जाता है। पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, यश:कीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इन सोलह प्रकृतियों के बंध में सामान्य कारण कषायोदय है, क्योंकि कषायों के अभाव में इन प्रकृतियों का बंध नहीं पाया जाता है।

सातावेदनीय के बंध में योग ही कारण है, क्योंकि मिथ्यात्व, असंयम और कषाय इनका अभाव होने पर भी अकेले योग के साथ ही इस प्रकृति का बंध पाया जाता है और योग के अभाव में इस प्रकृति का बंध नहीं पाया जाता और इनके अतिरिक्त अन्य कोई बंध योग्य प्रकृतियाँ नहीं है, जिससे कि उनका कोई अन्य कारण हो।

शंका-असंयम भी बंध का कारण कहा गया है, सो वह किन प्रकृतियों के बंध का कारण है ?

समाधान-ऐसा नहीं है, क्योंकि संयम के घातक कषायरूप चारित्रमोहनीय कर्म के उदय का ही नाम असंयम है।

शंका-यदि असंयम कषायों में ही अन्तर्भूत होता है, फिर उसका पृथक उपदेश किसलिए किया जाता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्यवहारनय की अपेक्षा से उसका पृथक् उपदेश किया जाता है। बंध कारणों की यह प्ररूपणा पर्यायार्थिकनय का आश्रय करके की गई है। पर द्रव्यार्थिकनय का अवलम्बन करने पर तो बंध का कारण केवल एक ही है, क्योंकि कारणचतुष्क के समूह से ही बंधरूप कार्य उत्पन्न होता है। इस कारण मिथ्यात्व आदिक ये चार बंध के कारण हैं। इनके प्रतिपक्षी सम्यक्त्वोत्पत्ति, देशसंयम, संयम, अनन्तानुबंधि-विसंयोजन, दर्शनमोहक्षपण, चारित्रमोहोपशमन, उपशान्तकषाय, चारित्रमोहक्षपण, क्षीणकषाय और सयोगिकेवली ये परिणाम मोक्ष के कारणभूत हैं, क्योंकि इनके निमित्त से प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणीरूप से कर्मों की निर्जरा पाई जाती है।

एतज्ज्ञापनार्थं अत्र काश्चित् गाथाः प्ररूप्यन्ते-

दव्वगुणपज्जए जे जस्सुदएण य ण जाणदे जीवो।

तस्स क्खएण सो च्चिय जाणदि सव्वं तयं जुगवं।।१।।
दव्वगुणपज्जए जे जस्सुदएण य ण पस्सदे जीवो।
तस्स क्खएण सो च्चिय पस्सदि सव्वं तयं जुगवं।।२।।
जस्सोदएण जीवो सुहं व दुक्खं व दुविहमणुहवइ।
तस्सोदयक्खएण दु जायदि अप्पत्थणंतसुहो।।३।।
मिच्छत्त-कसायासंजमेहि जस्सोदएण परिणमइ।
जीवो तस्सेव खयात्तव्विवरीदे गुणे लहइ।।४।।
जस्सोदएण जीवो अणुुसमयं मरदि जीवदि वराओ।
तस्सोदयक्खएण दु भवमरणविवज्जियो होइ।।५।।
अंगोवंग-सरीिंरदिय-मणुस्सासजोगणिप्फत्ती।
जस्सोदएण सिद्धो तण्णामखएण असरीरो।।६।।
उच्चुच्च उच्च तह उच्चणीच णीचुच्च णीच णीचं।
जस्सोदएण भावो णीचुच्चविवज्जिदो तस्स।।७।।
विरियोवभोग-भोगे दाणे लाभे जदुदयदो विग्घंं।
पंचविह-लद्धिजुत्तो तक्कम्मखया हवे सिद्धो।।८।।


आसां गाथानामभिप्रायोऽयंं-ज्ञानावरणक्षयात् महामुनिः केवली भगवान् केवलज्ञानं लभते। दर्शनावरण-विनाशात् केवलदर्शनं प्राप्नोति। वेदनीयकर्मनाशात् आत्मा अनन्तसुखं वेदयति। मोहनीयकर्मघातात् सम्यक्त्वगुणं समाप्नोति। आयुःकर्मनिर्मूलनात् अवगाहनगुणं लभते। नामकर्मनिर्णासात् अशरीरो भूत्वा सूक्ष्मत्वगुणं प्राप्नुते। गोत्रकर्मशातनात् अगुरुलघुत्वगुणं दधाति। अन्तरायकर्मक्षयात् अनन्तवीर्यत्वं समाप्नोति। इमे अष्टौ गुणाः सिद्धपरमेष्ठिनां मुख्यरूपेण सन्ति तथापि अनन्तानन्तगुणाः भवन्तीति ज्ञातव्यं।

जयमंगलभूदाणं विमलाणं णाण-दंसणमयाणं ।
तेलोक्कसेहराणं णमो सया सव्व-सिद्धाणं।।९।।


तात्पर्यमेतत्—गतिमार्गणाविरहितानां सिद्धानां पदप्राप्तये वयं मुहुर्मुहुः तान् नमस्कुर्मः।
एवं बंधसत्त्वप्ररूपणायां प्रथमस्थले चतुर्गतिबंधक-अबंधकप्रतिपादनपरत्वेन सप्तसूत्राणि गतानि।
संप्रति इन्द्रियमार्गणायां बंधकाबंधकप्रतिपादनाय सूत्रत्रयमवतार्यते-इंदियाणुवादेण एइंदिया बंधा बीइंदिया बंधा तीइंदिया बंधा चदुिंरदिया बंधा।।८।।
पंचिंदिया बंधा वि अत्थि, अबंधा वि अत्थि।।९।।
अणिंदिया अबंधा।।१०।।
सिद्धांतचिंतामणिटीका-एकेन्द्रियजीवादारभ्य चतुरिन्द्रियजीवपर्यन्ताः सर्वे नियमेन मिथ्यात्वासंयमकषाय-योगसहिताः एव भवन्ति, अतस्ते बंधकाः एव। पंचेन्द्रियेषु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानादारभ्य यावत् सयोगिकेवलिनः बंधका एव, तत्र बंधकारणमिथ्यात्व-असंयम-कषाय-योगानां सद्भावात्। अयोगिकेवलिनोऽबंधका एव।
कश्चिदाह—सयोगिकेवलिनः अयोगिकेवलिनश्च केवलज्ञानदर्शनाभ्यां दृष्टाशेषप्रमेयाः करणव्यापार-विरहिताः सन्ति पुनस्तयोः कथं पंचेन्द्रियत्वं ?
तस्य समाधानं क्रियते-नैष दोषः, पंचेन्द्रियनामकर्मोदयं प्रतीत्य तयोः केवलिनोः पंचेन्द्रियव्यपदेशो भवति। द्रव्यपंचेन्द्रियाः तत्र सन्ति, भावरूपाणि इन्द्रियाणि न सन्ति, ‘‘लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्’’। इति सूत्रकथनेन अतस्ते केवलिभगवन्तः पंचेन्द्रियाः कथ्यन्ते।
सिद्धेषु निरञ्जनेषु सकलबंधाभावात्, निरामयेषु बंधकारणाभावाच्च ते गुणस्थानातीताः सिद्धा: भगवन्तः अनिन्द्रियाः सन्ति मूत्र्तत्वविरहितत्वात्।
तात्पर्यमेतत्—ये केचन महामुनयः स्वसंवेदनज्ञानबलेन पंचेन्द्रियाणि संयम्य निजशुद्धबुद्धपरमात्मानं ध्यायन्ति त एव अनिन्द्रियाः भवितुमर्हन्ति।
एवं बंधकसत्त्वप्ररूपणायां द्वितीयस्थले पंचेन्द्रियपर्यन्तजीवानां बंधाबंधकथनत्वेन त्रीणि सूत्राणि गतानि।
संप्रति कायमार्गणायां बंधकाबंधकनिरूपणाय सूत्रत्रयमवतार्यते—कायाणुवादेण पुढवीकाइया बंधा आउकाइया बंधा तेउकाइया बंधा वाउकाइया बंधा वणप्फदिकाइया बंधा।।११।।
तसकाइया बंधा वि अत्थि, अबंधा वि अत्थि।।१२।।
अकाइया अबंधा।।१३।।
सिद्धांतचिंतामणिटीका-सूत्राणामर्थः सुगमोऽस्ति । अत्रापि त्रसेषु मिथ्यादृष्ट्यादयः त्रयोदशगुणस्थान-पर्यन्ताः अर्हन्तो भगवन्तश्च बंधकाः, अयोगिकेवलिनोऽबंधकाः एव। सिद्धाः भगवन्तः अकायिकाः सर्वथा अबन्धकाः सन्तीति ज्ञातव्यं।
एवं तृतीयस्थले कायमार्गणायां बंधकाबंधकनिरूपणत्वेन त्रीणि सूत्राणि गतानि।
अधुना योगमार्गणायां बंधकाबंधकस्वरूपप्रतिपादनाय सूत्रद्वयमवतार्यते-जोगाणुवादेण मणजोगि-वचिजोगी-कायजोगिणो बंधा।।१४।।
अजोगी अबंधा।।१५।।
सिद्धांतचिंतामणिटीका-सूत्रयोरर्थः सुगमोऽस्ति। मनोवचनकायपुद्गलालम्बनेन जीवप्रदेशानां परिस्पंदो योगः उच्यते।
यदि एवं, तर्हि अयोगिनो न सन्ति क्रियासहितस्य जीवद्रव्यस्य अक्रियत्वविरोधात् ?
नैष दोषः, अष्टकर्मसु क्षीणेषु या ऊध्र्वगमनोपलम्बिनी क्रिया सा जीवस्य स्वाभाविका, कर्मोदयेन विना प्रवृत्तत्वात्।
‘स्वस्थितप्रदेशमत्यक्त्वा त्यक्त्वा वा जीवद्रव्यस्य स्वावयवैः परिस्पंदः अयोगः नाम’ तस्य कर्मक्षयत्वात्। तेन सक्रियाः अपि सशरीरिणः सिद्धाः अयोगिनः जीवप्रदेशानां संतप्यमानानां जलप्रदेशानामिव उद्वर्तन-परिवर्तनरूपक्रियाऽऽभावात्। ततस्ते अबंधाः इति भणिताः।
एवं योगमार्गणायां चतुर्थस्थले बंधकाबंधककथनमुख्यत्वेन द्वे सूत्रे गते।
संप्रति वेदमार्गणायां बंधकाबंधकनिरूपणाय सूत्रत्रयमवतार्यते-वेदाणुवादेण इत्थिवेदा बंधा, पुरिसवेदा बंधा, णवुंसयवेदा बंधा।।१६।।
अवगदवेदा बंधा वि अत्थि, अबंधा वि अत्थि।।१७।।
सिद्धा अबंधा।।१८।।
सिद्धांतचिंतामणिटीका-त्रयोऽपि वेदिनः बंधकाः एव नवमगुणस्थानपर्यंतत्वात्। अपगतवेदाः त्रयोदशगुणस्थानपर्यंताः बंधकाः, सकषाययोगेषु अकषाययोगेषु च अपगतवेदत्वोपलंभात्। अयोगिनोऽबंधकाः।
एवं पंचमस्थले वेदमार्गणायां बंधाबंधक निरूपणत्वेन सूत्रत्रयं गतम्।
इदानीं कषायमार्गणायां बंधकाबंधकजीवानामस्तित्वप्रतिपादनाय सूत्रत्रयमवतार्यते-कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई बंधा।।१९।।
अकसाई बंधा वि अत्थि, अबंधा वि अत्थि।।२०।।
सिद्धा अबंधा।।२१।।
सिद्धान्तचिंतामणिटीका-संसारिणो जीवस्य ज्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नशुभाशुभकर्मरूपक्षेत्रं सस्याधिकरणं भूतलं कृषति विलिखते, तेन कारणेन इमं क्रोधादिजीवपरिणामं ‘कषाय’ इति ब्रुवन्ति श्रीवद्र्धमानभट्टारकीया गौतमगणधरदेवादय:।
इमे कषाया:किं किं कार्यं कुर्वन्तीति चेत् ?
सम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्खाद-चरणपरिणामे।
घादंति वा कसाया चउ सोल असंखलोगमिदा।।
सम्यक्त्वं तत्त्वार्थश्रद्धानं, देशचारित्रं-अणुव्रतं, सकलचारित्रं-महाव्रतं, यथाख्यातचरणं-यथाख्यातचारित्रं एवंविधान् आत्मविशुद्धिपरिणामान् कषन्ति िंहसन्ति घ्नन्तीति कषाया इति निर्वचनीयं।
तद्यथा-अनन्तानुबंधिक्रोधमानमायालोभकषाया: आत्मन: सम्यक्त्वपरिणामं कषन्ति अनन्तसंसार-कारणत्वात्। अनन्तं-मिथ्यात्वं, अनन्तभवसंस्कारकालं वा अनुबध्नन्ति सुघटयन्तीत्यनन्तानुबंधिन इति निरुक्तिसामथ्र्यात्। अप्रत्याख्यानावरणा: अणुव्रतपरिणामं कषन्ति। अप्रत्याख्यानं-ईषत् प्रत्याख्यानं-अणुव्रतं आवृण्वन्ति घ्नन्तीति निरुक्तिसिद्धत्वात्। प्रत्याख्यानावरणा: सकलचारित्रं महाव्रतपरिणामं कषन्ति। प्रत्याख्यानं-सकलसंयमं आवृण्वन्ति घ्नन्तीति निरुक्तिसिद्धत्वात्। संज्वलनास्ते यथाख्यातचारित्रपरिणामं कषन्ति। सं-समीचीनं, विशुद्धं संयमं यथाख्यातचारित्रनामधेयं ज्वलंति दहन्ति इति संज्वलना: इति निरुक्तित्वेन तदुदये सत्यपि सामायिकादीतरसंयमाविरोध: सिद्ध:। एवंविध: कषाय: सामान्येन एक:, विशेषापेक्षया तु अनन्तानुबंध्यप्रत्याख्यानावरणप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनभेदाच्चत्वार:। पुनस्ते चत्वारोऽपि प्रत्येकं क्रोधमानमायालोभा इति षोडश। पुनस्ते सर्वेऽपि उदयस्थानविशेषापेक्षया असंख्यातलोकप्रमिता: भवन्ति, तत्कारणचारित्रमोहनीयोत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पानां असंख्यातलोकमात्रत्वात्।
अकषायिनो बंधका अपि, अबंधका अपि भवन्ति, एकादशमगुणस्थानादारभ्य त्रयोदशगुणस्थानपर्यन्त-सयोगिन: बंधका:, अयोगिकेवलिनोऽबंधका: सन्ति। इमे कषायरहिता: कथ्यन्ते।
अकषायिनां लक्षणमुच्यते-
अप्पपरोभयबाधणबंधासंजमणिमित्तकोहादी।
जेसिं णत्थि कसाया अमला अकसाइणो जीवा।।
स्वस्मिन् परस्मिन् उभयस्मिन् इति स्थानत्रयेऽपि प्रत्येकं बाधनबंधनासंयमानां त्रयाणामपि निमित्तभूता: क्रोधादय: कषाया:, पुंवेदादयो नोकषायाश्च येषां न सन्ति ते अकषाया, अमला: द्रव्यभावनोकर्ममलरहिता: सिद्धपरमेष्ठिन: सन्ति। अत्र उपशान्तादिचतुर्गुणस्थानवर्तिनो न विवक्षिता:।
सिद्धा: अबंधका एव, सर्वदा द्रव्यभावकर्ममलैरपृष्टत्वात्।
एवं षष्ठस्थले कषायाकषायजीवानां बंधाबंध निरूपणत्वेन सूत्रत्रयं गतम्।

जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व आदि जो पारिणामिक भाव है, वे बंध और मोक्ष दोनों में से किसी के भी कारण नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा बंध या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।

प्रश्न-किस कर्म के क्षय से सिद्धों में कौन सा गुण उत्पन्न होता है ?

उत्तर-इस कर्म के क्षय से सिद्धों के यह गुण उत्पन्न हुआ है इस बात का ज्ञान कराने के लिए कुछ गाथाएँ यहाँ प्ररूपित की जाती हैं-

गाथार्थ-जिस ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से जीव जिन द्रव्य, गुण और पर्याय इन तीनों को ही नहीं जानता है, उसी ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से वही जीव उन सभी तीनों को एक साथ जानने लगता है।।१।।

जिस दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जीव जिन द्रव्य, गुण और पर्याय इन तीनों को नहीं देखता है, उसी दर्शनावरणीय कर्म के क्षयसे वही जीव उन सभी तीनों को एक साथ देखने लगता है।।२।।

जिस वेदनीय कर्म के उदय से जीव सुख और दु:ख इन दो प्रकार की अवस्था का अनुभव करता है, उस कर्म के क्षय से आत्मोत्थ अनंतसुख उत्पन्न होता है।।३।।

जिस मोहनीय कर्म के उदय से जीव मिथ्यात्व, कषाय और असंयमरूप से परिणमन करता है, उसी मोहनीय के क्षय से इनके विपरीत गुणों को-सम्यक्त्व, संयम आदि गुणों को प्राप्त करता है।।४।।

जिस आयु कर्म के उदय से बेचारा जीव प्रतिसमय मरता और जीता है, उसी कर्म के क्षय से वह जीव जन्म और मरण से रहित हो जाता है।।५।।

जिस नाम कर्म के उदय से आंगोपांग, शरीर, इन्द्रिय मन और उच्छ्वास से योग्य निष्पत्ति होती है, उसी नाम कर्म के क्षय से सिद्ध अशरीरी होते हैं।।६।।

जिस गोत्र कर्म के उदय से जीव उच्चोच्च, उच्च, उच्चनीच, नीचोच्च, नीच-नीच कुल में उत्पन्न होता है। उसी गोत्र कर्म के क्षय से यह जीव नीच और उच्च गोत्र से मुक्त होता है।।७।।

जिस अन्तराय कर्म के उदय से जीव के वीर्य, उपभोग, भोग, दान और लाभ में विघ्न उत्पन्न होता है, उसी कर्म के क्षय से सिद्ध पाँच प्रकार की लब्धि से संयुक्त होते हैं।।८।।

इन गाथाओं का अभिप्राय यह है कि-ज्ञानावरण कर्म के क्षय से महामुनि केवली भगवान केवलज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दर्शनावरण कर्म के विनाश से केवलदर्शन प्राप्त होता है। वेदनीय कर्म के नाश से आत्मा अनन्तसुख का वेदन करता है। मोहनीयकर्म के घात से क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। आयुकर्म का निर्मूल नाश करने से अवगाहन गुण की प्राप्ति होती है। नामकर्म को नष्ट करके जीव अशरीरीर-शरीर रहित होकर सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त कर लेता है। गोत्रकर्म का विनाश करके अगुरुलघुत्व गुण को प्राप्त किया जाता है। अन्तराय कर्म के क्षय से अनन्तवीर्यपना प्राप्त होता है। ये आठ गुण सिद्ध परमेष्ठियों के मुख्यरूप से होते हैं तथा वे अनन्तानन्त गुणों से युक्त भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए।

गाथार्थ-जो जग में मंगलभूत हैं, विमल हैं, ज्ञान-दर्शनमय हैं और त्रैलोक्य के शेखर-मुकुटरूप हैं ऐसे समस्त सिद्धों को मेरा सदाकाल नमस्कार होवे।।९।।

तात्पर्य यह है कि-गतिमार्गणा से रहित सिद्धों का पद प्राप्त करने हेतु हम उन्हें बारम्बार नमस्कार करते हैं।

इस प्रकार बंध सत्व की प्ररूपणा के प्रथम स्थल में चतुर्गति के बंधक-अबंधक जीवों का प्रतिपादन करने वाले सात सूत्र पूर्ण हुए।

अब इंद्रियमार्गणा में बंधक और अबंधक जीवों का प्रतिपादन करने के लिए तीन सूत्रों का अवतार होता है-

सूत्रार्थ-

इन्द्रियमार्गणा के अनुसार एकेन्द्रिय जीव बंधक हैं, द्वीन्द्रिय जीव बंधक हैं, त्रीन्द्रिय जीव बंधक हैं और चतुरिन्द्रिय जीव बंधक हैं।।८।।

पंचेन्द्रिय जीव बंधक भी हैं, अबधंक भी हैं।।९।।

अनिन्द्रिय जीव अबंधक हैं।।१०।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीका-एकेन्द्रिय जीव से आरंभ करके चार इंद्रिय जीव तक सभी नियम से मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग सहित ही होते हैं, अत: वे बंधक ही हैं। पञ्चेन्द्रियों में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर सयोगकेवली गुणस्थान तक के जीव बंधक ही हैं, क्योंकि वहाँ बंध के कारणभूत मिथ्यात्व-असंयम-कषाय और योग का सद्भाव पाया जाता है। अयोगकेवली भगवान अबंधक ही होते हैं।

यहाँ कोई शंका करता है कि-जिन्होंने केवलज्ञान और केवलदर्शन से समस्त प्रमेय अर्थात् ज्ञेय पदार्थों को देख लिया है और जो करण अर्थात् इन्द्रियों के व्यापार से रहित हैं, ऐसे सयोगी और अयोगी केवलियों को पंचेन्द्रिय कैसे कह सकते हैं ?

इसका समाधान करते हैं कि-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनमें पंचेन्द्रिय नामकर्म का उदय विद्यमान है अत: उसकी अपेक्षा से उन्हें पंचेन्द्रिय कहा गया है। वहाँ पर वे द्रव्यपञ्चेन्द्रिय होते हैं, भावरूप से उनके इन्द्रियाँ नहीं होती हैं। ‘‘लब्धि और उपयोगरूप भावेन्द्रिय होती है’’ तत्त्वार्थसूत्र में वर्णित इस सूत्र के कथनानुसार केवली भगवान के भावेन्द्रियाँ नहीं होती हैं, अत: वे केवली भगवान द्रव्यरूप से पञ्चेन्द्रिय कहलाते हैं।

निरंजन सिद्धों में समस्त कर्मबंध का अभाव है, क्योंकि निरामय अर्थात् परम स्वस्थ जीवों में बंध के कारणों का अभाव पाया जाता है और वे गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान अनिन्द्रिय होते हैं, क्योंकि वे मूर्ति विरहित-अमूर्तिक होते हैं।

तात्पर्य यह है कि-जो महामुनि स्वसंवेदनज्ञान के बल से पाँचों इन्द्रियों को संयमित करके निज शुद्ध-बुद्ध परमात्मा का ध्यान करते हैं, वे ही अनिन्द्रिय हो सकते हैं।

इस प्रकार बंधक सत्त्व प्ररूपणा में द्वितीय स्थल में पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त जीवों के बंध-अबंध का कथन करने वाले तीन सूत्र पूर्ण हुए।

अब कायमार्गणा में बंधक-अबंधक जीवों का प्रतिपादन करने हेतु तीन सूत्र अवतरित होते हैं-

सूत्रार्थ-

कायमार्गणानुसार पृथिवीकायिक जीव बंधक हैं, अप्कायिक जीव बंधक हैं, तेजस्कायिक जीव बंधक हैं, वायुकायिक जीव बंधक हैं और वनस्पतिकायिक जीव बंधक हैं।।११।।

त्रसकायिक जीव बंधक भी हैं, अबंधक भी हैं।।१२।।

अकायिक जीव अबंधक हैं।।१३।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीका-सभी सूत्रों का अर्थ सुगम है। मिथ्यादृष्टि गुणस्थान से लेकर सयोगकेवली तक यहाँ भी बंध के कारण पाये जाते हैं किन्तु अयोगकेवली अबंधक होते हैं। कायरहित सिद्ध भगवान् सर्वथा अबंधक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार तृतीय स्थल में कायमार्गणा में बंधक और अबंधक का निरूपण करने वाले तीन सूत्र पूर्ण हुए।

अब योगमार्गणा में बंधक और अबंधकों का स्वरूप बतलाने हेतु दो सूत्र अवतरित हो रहे है-

सूत्रार्थ-

योगमार्गणानुसार मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी बंधक हैं।।१४।।

अयोगी जीव अबंधक हैं।।१५।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीका-दोनों सूत्रों का अर्थ सुगम है। मन, वचन और काय संबंधी पुद्गलों के आलम्बन से जो जीव प्रदेशों का परिस्पन्दन होता है, वही योग कहलाता है।

शंका-यदि ऐसा है तो अयोगी जीव नहीं होते हैं, क्योंकि क्रिया सहित जीव द्रव्य को अक्रियपना मानने में विरोध आता है ?

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आठों कर्मों के क्षीण हो जाने पर जो ऊध्र्वगमनोपलम्बी क्रिया होती है वह जीव की स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि वह कर्मोदय के बिना प्रवृत्त होती है।

स्वस्थित प्रदेश को न छोड़ते हुए अथवा छोड़कर जो जीव द्रव्य में अपने अवयवों द्वारा परिस्पन्दन होता है वह अयोग है, क्योंकि वह कर्मक्षय से उत्पन्न होता है। अत: सक्रिय होते हुए भी शरीरी जीव अयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनके जीव प्रदेशों के तप्तायमान जल प्रदेशों के सदृश उद्वर्तन और परिवर्तनरूप क्रिया का अभाव है। इसीलिए अयोगियों को अबंधक कहा है।

इस प्रकार योगमार्गणा में चतुर्थ स्थल में बंधक और अबंधक जीवों का कथन करने वाले दो सूत्र पूर्ण हुए।

अब वेदमार्गणा में बंधक और अबंधकों का निरूपण करने हेतु तीन सूत्र अवतरित होते है-

सूत्रार्थ-

वेदमार्गणानुसार स्त्रीवेदी जीव बंधक होते हैं, पुरुषवेदी जीव बंधक हाते हैं और नपुंसकवेदी जीव भी बंधक होते हैं।।१६।।

अपगतवेदी बंधक भी होते हैं, अबंधक भी होते हैं।।१७।।

सिद्ध अबंधक होते हैं।।१८।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीका-तीनों वेद वाले जीव नवमें गुणस्थान तक बंधक ही होते हैं। अपगतवेदी तेरहवें गुणस्थान तक के जीव भी बंधक होते हैं, क्योंकि कषायसहित और कषायरहित जीवों के योग के सद्भाव में भी वेदरहित अवस्था पाई जाती है। अयोगकेवली भगवान अबंधक होते हैं।

इस प्रकार पंचम स्थल में वेदमार्गणा में बंधक और अबंधकों का निरूपण करने वाले तीन सूत्र पूर्ण हुए।

अब कषायमार्गणा में बंधक और अबंधक जीवों का अस्तित्व बतलाने हेतु तीन सूत्र अवतरित होते हैं-

सूत्रार्थ-

कषायमार्गणानुसार क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभकषायी जीव बंधक होते हैं।।१९।।

अकषायी जीव बंधक भी हैं और अबंधक भी हैं।।२०।।

सिद्ध अबंधक हैं।।२१।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीका-जिस कारण से संसारी जीव के ज्ञानावरण आदि मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृति के भेद से भिन्न शुभ-अशुभ कर्मरूप क्षेत्र को अर्थात् धान पैदा होने की भूमि को यह कृषति अर्थात् जोतती है, उसी कारण से इन क्रोधादिरूप जीव परिणाम को श्रीवर्धमान भट्टारक के गौतम गणधर आदि देव कषाय कहते हैं।

ये कषायें क्या-क्या कार्य करती हैं ? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं-

गाथार्थ-सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकलचारित्र, यथाख्यातचारित्ररूपी परिणामों को जो कषे-घाते-न होने दे, उसको कषाय कहते हैं। इसके अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण एवं संज्वलन इस प्रकार चार भेद हैं। अनन्तानुबंधी आदि चारों के क्रोध, मान, माया, लोभ इस तरह चार-चार भेद होने से कषाय के उत्तर भेद सोलह होते हैं। किन्तु कषाय के उदय स्थानों की अपेक्षा से असंख्यात लोकप्रमाण भेद हैं।।

जो सम्यक्त्व को रोके उसको अनन्तानुबंधी, जो देशचारित्र को रोके उसको अप्रत्याख्यानावरण, जो सकल चारित्र को रोके उसको प्रत्याख्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्र को रोके उसको संज्वलन कषाय कहते हैं।।

तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व, अणुव्रतरूप देशचारित्र, महाव्रतरूप सकलचारित्र और यथाख्यातचारित्ररूप आत्मा के विशुद्ध परिणामों को कषति अर्थात् घातते हैं इसलिए इन्हें कषाय कहते हैं।

इसका स्पष्टीकरण-अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभकषाय आत्मा के सम्यक्त्व परिणाम को घातती है, क्योंकि अनन्त संसार का कारण हैं। अनन्त अर्थात् मिथ्यात्व या अनन्तभव के संस्कार काल को ‘अनुबध्नन्ति’ बांधती हैं इसलिए उसे अनन्तानुबंधी कहते हैं, इस निरुक्ति के बल पर उसका कथन सिद्ध होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय अणुव्रत परिणामों को घातती है। अप्रत्याख्यान अर्थात् ईषत् प्रत्याख्यान अर्थात् अणुव्रत को आवृण्वन्ति अर्थात् घातती है इस निरुक्ति से सिद्ध होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकलचारित्ररूप महाव्रत परिणामों को घातती है। प्रत्याख्यान अर्थात् सकल संयम को आवृण्वन्ति अर्थात् घातती है, इस निरुक्ति से सिद्ध है। संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्ररूप परिणामों को घातती है। सं अर्थात् समीचीन विशुद्ध संयम यथाख्यात चारित्र को ‘ज्वलन्ति’ जो जलाती है, वह संज्वलन है इस निरुक्ति के बल से संज्वलन कषाय के उदय में सामायिक आदि अन्य संयमों के होने में कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार की कषाय सामान्य से एक है। विशेष विवक्षा में अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के भेद से चार हैं। पुन: वे चारों भी प्रत्येक के क्रोध, मान, माया लोभ भेद होने से सोलह हैं। यथा अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। पुन: सभी कषाय उदय स्थान विशेष की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण हैं, क्योंकि उसके कारण चारित्रमोहनीय के उत्तरोत्तर प्रकृतिभेद असंख्यात लोकमात्र हैं।

अकषायी जीव बंधक भी होते हैं और अबंधक भी होते हैं। इसमें अभिप्राय यह है कि ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली तक बंधक-बंध करने वाले हैं और अयोगकेवली अबंधक-बंध रहित हैं। ये दोनों ही प्रकार के जीव कषायरहित-अकषायी कहे जाते हैं। अकषायी जीवों का लक्षण कहते हैं-

गाथार्थ-जिनके स्वयं को, दूसरे को तथा दोनों को ही बाधा देने और बंधन करने तथा असंयम करने में निमित्तभूत क्रोधादिक कषाय नहीं हैं तथा जो बाह्य और अभ्यन्तर मल से रहित हैं, ऐसे जीवों को अकषायी-कषाय रहित कहते हैं।

यद्यपि गाथा में कषाय शब्द का ही उल्लेख है तथापि यहाँ नोकषाय का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। गुणस्थानों की अपेक्षा ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर सभी जीव अकषायी हैं।

अपने, दूसरे और दोनों के इस प्रकार तीनों स्थानों में भी बंधन, बाधा तथा असंयम के निमित्तभूत क्रोधादि कषाय और पुरुषवेद आदि नोकषाय जिन जीवों के नहीं हैं, वे द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप मल से रहित सिद्ध परमेष्ठी अकषाय-कषाय रहित हैं। यहाँ उपशान्तकषाय आदि चार गुणस्थानवर्तियों की विवक्षा नहीं है।

सिद्ध भगवन अबंधक ही होते हैं, क्योंकि वे द्रव्यकर्म-भावकर्म और नोकर्म मल से सदैव अस्पृष्ट रहते हैं।

इस प्रकार छठे स्थल में कषायसहित और कषायरहित जीवों के बंध-अबंध का निरूपण करने वाले तीन सूत्र पूर्ण हुए।

इदानीं कषायमार्गणायां बंधकाबंधकजीवानामस्तित्वप्रतिपादनाय सूत्रत्रयमवतार्यते-

कसायाणुवादेण कोधकसाई माणकसाई मायकसाई लोभकसाई बंधा।।१९।।</center>

अकसाई बंधा वि अत्थि, अबंधा वि अत्थि।।२०।।

सिद्धा अबंधा।।२१।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीकासंसारिणो जीवस्य ज्ञानावरणादिमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नशुभाशुभकर्मरूपक्षेत्रं सस्याधिकरणं भूतलं कृषति विलिखते, तेन कारणेन इमं क्रोधादिजीवपरिणामं ‘कषाय’ इति ब्रुवन्ति श्रीवद्र्धमानभट्टारकीया गौतमगणधरदेवादय:।

इमे कषाया: किं किं कार्यं कुर्वन्तीति चेत् ?
सम्मत्तदेससयलचरित्तजहक्खाद-चरणपरिणामे।
घादंति वा कसाया चउ सोल असंखलोगमिदा।।
सम्यक्त्वं तत्त्वार्थश्रद्धानं, देशचारित्रं-अणुव्रतं, सकलचारित्रं-महाव्रतं, यथाख्यातचरणं-यथाख्यातचारित्रं एवंविधान् आत्मविशुद्धिपरिणामान् कषन्ति हिसन्ति घ्नन्तीति कषाया इति निर्वचनीयं।
तद्यथा-अनन्तानुबंधिक्रोधमानमायालोभकषाया: आत्मन: सम्यक्त्वपरिणामं कषन्ति अनन्तसंसार-कारणत्वात्। अनन्तं-मिथ्यात्वं, अनन्तभवसंस्कारकालं वा अनुबध्नन्ति सुघटयन्तीत्यनन्तानुबंधिन इति निरुक्तिसामथ्र्यात्। अप्रत्याख्यानावरणा: अणुव्रतपरिणामं कषन्ति। अप्रत्याख्यानं-ईषत् प्रत्याख्यानं-अणुव्रतं आवृण्वन्ति घ्नन्तीति निरुक्तिसिद्धत्वात्। प्रत्याख्यानावरणा: सकलचारित्रं महाव्रतपरिणामं कषन्ति। प्रत्याख्यानं-सकलसंयमं आवृण्वन्ति घ्नन्तीति निरुक्तिसिद्धत्वात्। संज्वलनास्ते यथाख्यातचारित्रपरिणामं कषन्ति। सं-समीचीनं, विशुद्धं संयमं यथाख्यातचारित्रनामधेयं ज्वलंति दहन्ति इति संज्वलना: इति निरुक्तित्वेन तदुदये सत्यपि सामायिकादीतरसंयमाविरोध: सिद्ध:। एवंविध: कषाय: सामान्येन एक:, विशेषापेक्षया तु अनन्तानुबंध्यप्रत्याख्यानावरणप्रत्याख्यानावरणसंज्वलनभेदाच्चत्वार:। पुनस्ते चत्वारोऽपि प्रत्येकं क्रोधमानमायालोभा इति षोडश। पुनस्ते सर्वेऽपि उदयस्थानविशेषापेक्षया असंख्यातलोकप्रमिता: भवन्ति, तत्कारणचारित्रमोहनीयोत्तरोत्तरप्रकृतिविकल्पानां असंख्यातलोकमात्रत्वात्।
अकषायिनो बंधका अपि, अबंधका अपि भवन्ति, एकादशमगुणस्थानादारभ्य त्रयोदशगुणस्थानपर्यन्त-सयोगिन: बंधका:, अयोगिकेवलिनोऽबंधका: सन्ति। इमे कषायरहिता: कथ्यन्ते।
अकषायिनां लक्षणमुच्यते-
अप्पपरोभयबाधणबंधासंजमणिमित्तकोहादी।
जेसिं णत्थि कसाया अमला अकसाइणो जीवा।।
स्वस्मिन् परस्मिन् उभयस्मिन् इति स्थानत्रयेऽपि प्रत्येकं बाधनबंधनासंयमानां त्रयाणामपि निमित्तभूता: क्रोधादय: कषाया:, पुंवेदादयो नोकषायाश्च येषां न सन्ति ते अकषाया, अमला: द्रव्यभावनोकर्ममलरहिता: सिद्धपरमेष्ठिन: सन्ति। अत्र उपशान्तादिचतुर्गुणस्थानवर्तिनो न विवक्षिता:।
सिद्धा: अबंधका एव, सर्वदा द्रव्यभावकर्ममलैरपृष्टत्वात्।
एवं षष्ठस्थले कषायाकषायजीवानां बंधाबंध निरूपणत्वेन सूत्रत्रयं गतम्।

<center>अब कषायमार्गणा में बंधक और अबंधक जीवों का अस्तित्व बतलाने हेतु तीन सूत्र अवतरित होते हैं-</center>

सूत्रार्थ-

कषायमार्गणानुसार क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभकषायी जीव बंधक होते हैं।।१९।।

अकषायी जीव बंधक भी हैं और अबंधक भी हैं।।२०।।

सिद्ध अबंधक हैं।।२१।।

सिद्धान्तचिंतामणिटीका-जिस कारण से संसारी जीव के ज्ञानावरण आदि मूलप्रकृति और उत्तर प्रकृति के भेद से भिन्न शुभ-अशुभ कर्मरूप क्षेत्र को अर्थात् धान पैदा होने की भूमि को यह कृषति अर्थात् जोतती है, उसी कारण से इन क्रोधादिरूप जीव परिणाम को श्रीवर्धमान भट्टारक के गौतम गणधर आदि देव कषाय कहते हैं।

ये कषायें क्या-क्या कार्य करती हैं ? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं-

गाथार्थ-सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकलचारित्र, यथाख्यातचारित्ररूपी परिणामों को जो कषे-घाते-न होने दे, उसको कषाय कहते हैं। इसके अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण एवं संज्वलन इस प्रकार चार भेद हैं। अनन्तानुबंधी आदि चारों के क्रोध, मान, माया, लोभ इस तरह चार-चार भेद होने से कषाय के उत्तर भेद सोलह होते हैं। किन्तु कषाय के उदय स्थानों की अपेक्षा से असंख्यात लोकप्रमाण भेद हैं।।

जो सम्यक्त्व को रोके उसको अनन्तानुबंधी, जो देशचारित्र को रोके उसको अप्रत्याख्यानावरण, जो सकल चारित्र को रोके उसको प्रत्याख्यानावरण, जो यथाख्यातचारित्र को रोके उसको संज्वलन कषाय कहते हैं।।

तत्त्वार्थश्रद्धानरूप सम्यक्त्व, अणुव्रतरूप देशचारित्र, महाव्रतरूप सकलचारित्र और यथाख्यातचारित्ररूप आत्मा के विशुद्ध परिणामों को कषति अर्थात् घातते हैं इसलिए इन्हें कषाय कहते हैं।

इसका स्पष्टीकरण-अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभकषाय आत्मा के सम्यक्त्व परिणाम को घातती है, क्योंकि अनन्त संसार का कारण हैं। अनन्त अर्थात् मिथ्यात्व या अनन्तभव के संस्कार काल को ‘अनुबध्नन्ति’ बांधती हैं इसलिए उसे अनन्तानुबंधी कहते हैं, इस निरुक्ति के बल पर उसका कथन सिद्ध होता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय अणुव्रत परिणामों को घातती है। अप्रत्याख्यान अर्थात् ईषत् प्रत्याख्यान अर्थात् अणुव्रत को आवृण्वन्ति अर्थात् घातती है इस निरुक्ति से सिद्ध होता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकलचारित्ररूप महाव्रत परिणामों को घातती है। प्रत्याख्यान अर्थात् सकल संयम को आवृण्वन्ति अर्थात् घातती है, इस निरुक्ति से सिद्ध है। संज्वलन कषाय यथाख्यात चारित्ररूप परिणामों को घातती है। सं अर्थात् समीचीन विशुद्ध संयम यथाख्यात चारित्र को ‘ज्वलन्ति’ जो जलाती है, वह संज्वलन है इस निरुक्ति के बल से संज्वलन कषाय के उदय में सामायिक आदि अन्य संयमों के होने में कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार की कषाय सामान्य से एक है। विशेष विवक्षा में अनन्तानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन के भेद से चार हैं। पुन: वे चारों भी प्रत्येक के क्रोध, मान, माया लोभ भेद होने से सोलह हैं। यथा अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। पुन: सभी कषाय उदय स्थान विशेष की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण हैं, क्योंकि उसके कारण चारित्रमोहनीय के उत्तरोत्तर प्रकृतिभेद असंख्यात लोकमात्र हैं।

अकषायी जीव बंधक भी होते हैं और अबंधक भी होते हैं। इसमें अभिप्राय यह है कि ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थानवर्ती सयोगकेवली तक बंधक-बंध करने वाले हैं और अयोगकेवली अबंधक-बंध रहित हैं। ये दोनों ही प्रकार के जीव कषायरहित-अकषायी कहे जाते हैं। अकषायी जीवों का लक्षण कहते हैं-

गाथार्थ-जिनके स्वयं को, दूसरे को तथा दोनों को ही बाधा देने और बंधन करने तथा असंयम करने में निमित्तभूत क्रोधादिक कषाय नहीं हैं तथा जो बाह्य और अभ्यन्तर मल से रहित हैं, ऐसे जीवों को अकषायी-कषाय रहित कहते हैं।

यद्यपि गाथा में कषाय शब्द का ही उल्लेख है तथापि यहाँ नोकषाय का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। गुणस्थानों की अपेक्षा ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर सभी जीव अकषायी हैं।

अपने, दूसरे और दोनों के इस प्रकार तीनों स्थानों में भी बंधन, बाधा तथा असंयम के निमित्तभूत क्रोधादि कषाय और पुरुषवेद आदि नोकषाय जिन जीवों के नहीं हैं, वे द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्मरूप मल से रहित सिद्ध परमेष्ठी अकषाय-कषाय रहित हैं। यहाँ उपशान्तकषाय आदि चार गुणस्थानवर्तियों की विवक्षा नहीं है।

सिद्ध भगवन अबंधक ही होते हैं, क्योंकि वे द्रव्यकर्म-भावकर्म और नोकर्म मल से सदैव अस्पृष्ट रहते हैं।

इस प्रकार छठे स्थल में कषायसहित और कषायरहित जीवों के बंध-अबंध का निरूपण करने वाले तीन सूत्र पूर्ण हुए।