6. षट्खण्डागमस्य षष्ठग्रन्थस्य प्रशस्ति:

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

षट्खण्डागमस्य षष्ठग्रन्थस्य प्रशस्ति:

षट्खण्डागमस्य षष्ठग्रन्थस्य प्रशस्ति:

गर्भादिपञ्चकल्याणै:, पूजा: सेन्द्रादिभि: कृता:।
पाश्र्वनाथजिनेन्द्रं तं, वन्देऽहं स्वात्मसिद्धये।।१।।
अस्ति जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे राजस्थानप्रदेशे माधोराजपुरानामग्राम:। आर्यिकादीक्षानन्तरं प्रथमबारं अत्रागत्य अत्रत्यानां भाक्तिकजनानां हर्षातिरेकं अवलोकयन्त्या मया अद्य षट्खण्डागमग्रन्थराजस्य प्रथमखण्डस्य षष्ठग्रन्थस्य सिद्धान्तचिन्तामणिटीका पूर्णीकृता।
चतुर्विंशतितमतीर्थंकरस्य श्रीमहावीरस्वामिन: शासने श्रीगौतमस्वामिप्रभृतिगणधरदेवानन्तरं आचार्य परम्परायां अस्मिन् मूलसंघे कुन्दकुन्दाम्नाये सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे वर्तमानकाले विंशतितमे शताब्दौ प्रथमाचार्य: श्रीशांतिसागरो बभूव। तस्यानेकशिष्येषु आचार्यपायसागरो महामुनि: संजात:, तस्य शिष्य: जयकीर्तिनामाचार्योऽ-भवत्। तस्य करकमलाभ्यां जैनेश्वरी दीक्षामादाय श्रीदेशभूषणाचार्योऽभवत्। तस्य करकमलाभ्यां श्रीमहावीरजी-अतिशयतीर्थक्षेत्रे एकोनाशीत्यधिकचतुर्विंशतिशततमे वीराब्दे चैत्रकृष्णाप्रतिपत्तिथौ षोडशकारणपर्वणि प्रथमदिवसे क्षुल्लिकादीक्षां गृहीत्वा वीरमतीति नाम्ना प्रसिद्धाऽभवम्।
पुनश्च दक्षिणप्रदेशे गत्वा श्रीशांतिसागराचार्यं नमस्कृत्य तस्यैव आज्ञां संप्राप्य कुंथलगिरौ सिद्धक्षेत्रे तस्य गुरुदेवस्य समाध्यनन्तरं मया तस्यैव प्रथमपट्टाधीशस्य श्रीवीरसागराचार्यवर्यस्य संघे आगत्य श्रीगुरुदेवस्य करकमलाभ्यां वीराब्दे द्वय्शीत्यधिकचतुर्विंशतिशततमे वैशाख कृष्णाद्वितीयायां षोडशकारणपर्वसमापनतिथौ भगवत्पाश्र्वनाथस्य गर्भकल्याणकपवित्रतिथौ च महाव्रतसहितामार्यिकादीक्षामादाय ‘ज्ञानमतीति’ नाम्ना प्रथितास्मि।
वीराब्दे एकविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे हस्तिनापुरतीर्थक्षेत्रे शरत्पूर्णिमायां षट्खण्डागमग्रन्थस्य सिद्धान्तचिंतामणिटीकां प्रारभ्य पुन: मार्गशीर्षशुक्ला पंचम्यां वीराब्दे द्वाविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे मांगीतुंगीतीर्थे पंचकल्याणकप्रतिष्ठां कारयितुं अत्रत्यात् विहृत्य तीर्थे-तीर्थे महानगरे-नगरे ग्रामे-ग्रामे मार्गे-मार्गे च टीकालेखनं कुर्वन्ती चैत्रकृष्णाषष्ठयां इंदौरमहानगरं-संप्राप्य अनेकजिनमंदिर वंदनां कृत्वा महतीं प्रभावनां विदधाना तत्रैव श्रेष्ठी बाबूलाल जैन पाटोदी श्रावकेण निर्मापितनवतीर्थगोम्मटगिरिनामधेयस्य दशाब्दीमहोत्सवे सांनिध्यं प्रदाय१ तत्रत्याद् विहृत्य सनावदनगरे क्षुल्लकमोतीसागरभावनया णमोकारधामनामनवतीर्थस्य शिलान्यासं कारयित्वा सिद्धवरवूâटपावागिरिसिद्धक्षेत्र वन्दनां कुर्वन्ती खिष्टाब्दे षण्णवत्यधिवैकोन-विंशतिशततमे तत्रैव मांगीतुंगी तीर्थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठां कारयित्वा तत्रैव च वर्षायोगं कृत्वा पश्चात्तत्रत्यात् निर्गत्य विहरन्ती अंकलेश्वरग्राममाजगाम। गुर्जरप्रदेशे अंकलेश्वरक्षेत्रे त्रयोविंशत्यधिक पंचविंशतिशततमे वीराब्दे मार्गशीर्षकृष्णासप्तम्यां पंचमग्रन्थस्य टीकां पूर्णीकृत्य तस्मिन्नेव दिवसे एतत् षष्ठग्रन्थस्य संस्कृतटीका लेखनं मया प्रारब्धम्।
तत: अंकलेश्वरक्षेत्राद् विहृत्य बड़ौदानामनगरे धर्मप्रभावनां कृत्वा मार्गशीर्ष शुक्लापंचम्यां२ पावागढ़निर्वाणक्षेत्रं संप्राप्य-रामसुआ विण्णि जणा, लाडणिंरदाण पंचकोडीओ।
पावागिरिवरसिहरे, णिव्वाण गया णमो तेसिं।।६।।
श्रीरामचंद्रस्य द्वौ लवकुशपुत्रौ लाडनरेन्द्रादिपंचकोटिप्रमाणमुनीश्वरांश्च अत्रत्यात्तीर्थात् निर्वाणप्राप्तान् मुहुर्मुहुर्नमस्कृत्य निर्वाणक्षेत्रं वन्दित्वा त्रिदिवसान् स्थित्वापि अहमदाबादनाममहानगरं जगाम। तत्र वीराब्दे त्रयोविंशत्यधिक-पंचविंशतिशत-तमे पौष कृष्णा तृतीयातिथे: प्रारभ्य पौषकृष्णाएकादशीपर्यंतं कल्पद्रुमविधान पूजायां महती प्रभावनाऽभवत्। मध्ये पौषकृष्णादशम्यां खिष्टाब्दे सप्तनवत्यधिवैकोनविंशतिशततमे चतुर्जनवरीदिनांके१ गुर्जरप्रदेशस्य श्रीशंकरसिंहवाघेला नामधेयो मुख्यमंत्री समागत्य विश्वशांतिमहायज्ञस्वरूपां महती पूजां विलोक्य अहिंसाधर्म विषये स्वोद्गारं प्रकटीचकार।
अस्मिन्महायज्ञमध्ये पूर्व मुख्यमंत्री श्रीसुरेशमेहता-श्री केशुभाई पटेल-मेयर (नगर प्रमुख) श्रीनंदलाल वागवा-संसद सदस्य श्रीमती आनंदीबेन पटेल-भावनाबेन चिकलिया-दीप्तिबेन पटेल इत्यादयोऽपि आगत्य जिनधर्मानुष्ठानं विलोक्य ममाशीर्वादं च गृहीत्वा अहिंसा परमधर्मे प्रीतिं प्रादर्शयन्।
अनंतरं गुर्जरप्रदेशराजधान्यां गांधी नाम नगरे पौषकृष्णात्रयोदश्यां गुर्जरप्रदेशस्य महामहिम श्रीकृष्णपाल-सिंहनामधेयो राज्यपाल: समागत्य मत्सन्निधौ धर्मोपदेशं समाकण्र्य आशीर्वादं संप्राप्य प्रहृष्टोऽभवत्।
तदनंतरं पौष शुक्लाचतुथ्र्यां ईडरनामनगरे समागत्य लघुपर्वतस्योपरि जिनमंदिरं दृष्ट्वा प्रमोदं प्राप्याग्रे विहृत्य पौषशुक्लासप्तम्यां२ तारंगाख्यसिद्धक्षेत्रं संप्राप्नुवम्। तत्र स्थित्वा-
वरदत्तो य वरंगो, सायरदत्तो य तारवरणयरे।
आहुट्ठयकोडीओ, णिव्वाणगया णमो तेसिं।।४।।
वरदत्तवरांगसागरदत्तादिसार्धत्रयकोटिमुनीश्वराणां निर्वाणतीर्थं नमस्कृत्य मनसि महान् हर्षोऽभवत्। तत्र त्रिदिवसात् स्थित्वा शनै: शनै: विहरमाणाहं ‘डेरोल’-ग्रामस्य मंदिरं अवलोक्य माघकृष्णाद्वितीयायां केशरियाजी नामधेयं श्रीऋषभदेवनामातिशयक्षेत्रमवलोक्य तीर्थंकराणां जिनप्रतिमा: वंदित्वा माघकृष्णाषष्ठयां सलूम्बरनगरे स्वस्या: शिष्यार्यिका-आदिमती-श्रुतमती-सुबोधमतीभि: सह मिलित्वा मम अतीव वात्सल्यं वृद्धिमगात्। अत्र माननीयचपलोत-विधानसभाध्यक्ष आगत्य प्रवचनमाकण्र्य प्रसन्नो बभूव। पुन: माघकृष्णात्रयोदश्यां उदयपुरमागत्य श्रीशांतिसागराचार्यपरम्पराया: षष्ठपट्टाचार्यस्य अभिनंदनसागरस्य दर्शनं अकुर्वम्। तत्रोभयसंघसम्मेलनै: श्रावकश्राविकासु हर्षातिरेकेण महती धर्मप्रभावनाभवत्। तत: परं माघशुक्लापंचम्यां अडिंदापाश्र्वनाथातिशय क्षेत्रं संप्राप्तम्।
अग्रे चित्तौडगढनगरं आगत्य कीर्तिस्तंभादिकान् जिनेन्द्रबिम्बसमन्वितान् दृष्ट्वा वन्दित्वा च केकड़ी-मालपुरादिनगरेषु धर्म प्रभावनां कुर्वन्ती स्वार्यिकादीक्षाभूमिं माधोराजपुराख्यनगरमाजगाम।
अधुना त्रयोविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे वीराब्दे फाल्गुनकृष्णात्रयोदश्यां अत्रार्यिकादीक्षाभूमौ ‘जीवस्थाननाम’-प्रथमखण्डस्य गीर्वाणीभाषाटीकेयं परिपूर्यते।
संप्रति भारतस्य गणतंत्रशासने राष्ट्रपति महामहिम डॉ. शंकरदयाल शर्मा, प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ानामधेयौ विद्येते। राजस्थानप्रदेशस्य राज्यपाल-महामहिम बलीराम भगत-मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत इति नामधेयौ स्त:।
अनादिनिधन जैन शासने-श्री मूलसंघे कुंदकुदाम्नाये प्रथमाचार्य: श्री शांतिसागरमहामुनीन्द्रस्तस्याचार्य-परम्परायां प्रथमपट्टाचार्य: श्रीवीरसागरमुनिवर्यो द्वितीयपट्टाचार्य: श्रीशिवसागरमुनिवरस्तृतीयपट्टाचार्य: श्रीधर्मसागरमुनीश्वरश्चतुर्थपट्टाचार्य: श्रीअजितसागरमुनिवर: पंचमपट्टाचार्य: श्रीश्रेयांससागरोऽभवत्। पुनश्च वर्तमानकाले तस्य समाधिमरणसंजाते सति अस्य पट्टाधीश: षष्ठपट्टाचार्य: श्रीअभिनंदनसागरोऽस्ति।
अस्यां मांगीतुुंगीतीर्थ यात्रायां प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका चंदनामती-जम्बूद्वीप पीठाधीशक्षुल्लक मोतीसागर-क्षुल्लिका श्रद्धामती-कर्मयोगी ब्रह्मचारि रवीन्द्रकुमार-ब्रह्मचारिश्रीचंद्र जैन-ब्रह्मचारिणी कु. बीना-कु. आस्थादिसंघस्थानां सहयोग:, दिल्ली-निवासि-संघपति- महावीरप्रसादजैन तत्पत्नी कुसुमलता जैन-श्री प्रेमचंद जैन-तत्पत्नी निर्मला जैन-भाक्तिकानां भक्ति: विशिष्टास्ति। एतासां आर्यिकाणां प्रतिवंदनापूर्वकं सर्वेषां शिष्याणां सर्वासां च समाधिरस्तु सद्धर्मवृद्धिरस्तु चाशीर्वादं प्रयच्छामि।
सिद्धान् प्रणम्य याचेऽहं, टीकेयं भुवि नन्द्यतां। पूर्णा ज्ञानमती भूयात् मे च संघस्य सत्त्वरम्।।१।।
।। इति वद्र्धतां जिनशासनम्।।

षट्खण्डागम के छठे ग्रंथ की प्रशस्ति

श्लोकार्थ-गर्भ आदि पञ्चकल्याणकों में इन्द्रों के द्वारा जो सदा पूजित हुए हैं, ऐसे श्री पाश्र्वनाथ जिनेन्द्र की हम स्वात्मसिद्धि हेतु वंदना करते हैं।।१।।

मध्यलोक में स्थित जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र के आर्यखण्ड में भारत देश के राजस्थान प्रदेश में माधोराजपुरा नामक नगर है। आर्यिका दीक्षा लेने के पश्चात् (सन् १९५६ के बाद) प्रथम बार मेरा इस नगर में पदार्पण (मार्च सन् १९९७ में) हुआ, तब इस नगर के श्रद्धालु भक्तों का हर्षातिरेक-अति उत्साह और प्रसन्नता देखते हुए यहाँ मेरे द्वारा षट्खण्डागम के प्रथम खण्ड में इस छठे ग्रंथ की ‘‘सिद्धान्तचिंतामणि’’ टीका लिखकर पूर्ण की गई। अर्थात् अपनी दीक्षास्थली माधोराजपुरा में मैंने षट्खण्डागम के प्रथम खण्ड की संस्कृत टीका लेखन का समापन किया है।

जैनशासन के चौबीसवें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के शासन में श्री गौतम स्वामी आदि गणधर देवों के पश्चात् सतत प्रवाहमान आचार्य परम्परा में इस मूलसंघ के कुन्दकुन्द आम्नाय मेें सरस्वतीगच्छ एवं बलात्कारगण में बीसवीं सदी में प्रथम दिगम्बर जैनाचार्य श्री शांतिसागर महाराज हुए हैं। उनके अनेक शिष्यों में एक महामुनि आचार्यश्री पायसागर जी हुए, उनके शिष्य आचार्यश्री जयकीर्ति मुनिराज थे। उन जयकीर्ति आचार्य से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर श्री देशभूषण नामक के मुनिराज एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। उन्हीं आचार्यश्री देशभूषण महाराज के करकमलों द्वारा ‘‘श्री महावीर जी’’ अतिशय तीर्थक्षेत्र पर वीर निर्वाण संवत् चौबीस सौ उन्यासी (२४७९), ईसवी सन् १९५३ में चैत्र कृष्णा प्रतिपदा को तदनुसार सोलहकारण पर्व के प्रथम दिवस क्षुल्लिका दीक्षा ग्रहण कर मैं ‘वीरमती’ के नाम से प्रसिद्ध हुई।

पुन: दक्षिण भारत में जाकर आचार्यश्री शांतिसागर महाराज को नमन करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके कुंथलगिरि सिद्धक्षेत्र पर उन गुरुदेव की समाधि देखने के पश्चात् मैंने उन्हीं के प्रथम पट्टाधीश आचार्यश्री वीरसागर महाराज के संघ मेें आकर श्रीगुरुदेव के करकमलों से वीर निर्वाण संवत् चौबीस सौ बयासी (२४८२), ईसवी सन् १९५६ में वैशाख कृष्णा द्वितीया को सोलहकारण पर्व की समापन तिथि में और भगवान पाश्र्वनाथ के गर्भकल्याणक की पवित्र तिथि में मैंने महाव्रतों से समन्वित आर्यिका दीक्षा ग्रहण कर ‘ज्ञानमती’ इस नाम से प्रसिद्ध हूँ।

वीर निर्वाण संवत् पच्चीस सौ इक्कीस (२५२१), ईसवी सन् १९९५ में हस्तिनापुर तीर्थ के जम्बूद्वीप क्षेत्र परिसर में शरदपूर्णिमा के दिन (८ अक्टूबर को) षट्खण्डागम सूत्र ग्रंथ की सिद्धान्तचिंतामणि टीका का लेखन शुरू किया पुन: मगसिर शुक्ला पंचमी (२७ नवम्बर १९९५) वीर निर्वाण संवत् पच्चीस सौ बाईस को मांगीतुंगी तीर्थ में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराने के निमित्त यहाँ से (हस्तिनापुर से) विहार करके अनेक तीर्थ, महानगर, नगर एवं गाँवों में रास्ते में भी टीका लेखन करते हुए चैत्र कृष्णा षष्ठी के दिन ‘इंदौर’ महानगर में पहुँचकर वहाँ के अनेक मंदिरों की वंदना करके खूब धर्मप्रभावना की, पुन: वहाँ के श्रेष्ठी श्री बाबूलाल जैन पाटोदी नाम के श्रावकरत्न के द्वारा निर्मित ‘‘गोम्मटगिरि’’ नामक नूतन तीर्थ के दशाब्दि महोत्सव में सान्निध्य प्रदान करके वहाँ से विहार करके ‘सनावद’ नगर में क्षुल्लक मोतीसागर की भावनानुसार ‘‘णमोकार धाम’’ नाम के नवीन तीर्थ का शिलान्यास करवाया, उसके पश्चात् ‘‘सिद्धवरकूट’’ एवं ‘‘पावागिरि’’ (ऊन) सिद्धक्षेत्र की वंदना करते हुए ईसवी सन् १९९६ में मांगीतुंगी तीर्थ पहुँची वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा करवाकर पुन: वहीं वर्षायोग करके पश्चात् वहाँ से निकलकर विहार करते हुुए गुजरात प्रान्त के अंकलेश्वर ग्राम में पहुँची। गुजरात प्रदेश के अंकलेश्वर तीर्थक्षेत्र पर वीर निर्वाण संवत् पच्चीस सौ तेईस में मगसिर कृष्णा सप्तमी के दिन षट्खण्डागम के पंचम ग्रंथ की टीका को पूर्ण करके उसी दिन मैंने इस छठे ग्रंथ की संस्कृत टीका का लेखन प्रारंभ कर दिया था।

उसके बाद अंकलेश्वर क्षेत्र में विहार करके बड़ौदा नामक नगर में धर्मप्रभावना करके मगसिर शुक्ला पंचमी को पावागढ़ निर्वाण क्षेत्र पर आकर वंदना की। प्राकृत निर्वाणभक्ति में कहा है-

गाथार्थ-श्रीरामचन्द्र के दोनों पुत्रों (लव-कुश) ने एवं लाड-नरेन्द्र आदि पाँच करोड़ मुनियों ने पावागिरि सिद्धक्षेत्र से निर्वाणधाम को प्राप्त किया है उन सभी को मेरा नमस्कार है।।६।।

श्री रामचन्द्र के लव-कुश नाम के दोनों पुत्रों ने एवं लाड-नरेन्द्र आदि पाँच करोड़ प्रमाण मुनियों ने इस पावागिरि सिद्धक्षेत्र से मोक्ष प्राप्त किया है, उन सभी को बारम्बार नमस्कार करके, निर्वाण क्षेत्र की वंदना करके वहाँ तीन दिन तक संघ का प्रवास भी रहा पुन: अहमदाबाद नाम के महानगर में मेरा ससंघ पदार्पण हुआ। वहाँ वीर निर्वाण पच्चीस सौ तेईस (२५२३) में पौष कृष्णा तृतीया से प्रारंभ करके पौष कृष्णा एकादशी तिथि तक कल्पद्रुम महामण्डल विधान के आयोजन द्वारा धर्म की महती प्रभावना हुई। आयोजन के मध्य पौष कृष्णा दशमी को (४ जनवरी १९९७) को गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला ने पधारकर विश्वशांति महायज्ञरूप महान पूजा को देखकर अहिंसाधर्म के विषय में अपने उद्गार प्रगट किये।

इस महायज्ञ के मध्य में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुरेश मेहता, नगर प्रमुख मेयर श्री केशुभाई पटेल, संसद सदस्य श्री नंदलाल वागवा, श्रीमती आनंदी बेन पटेल, भावना बेन चिकलिया, दीप्तीबेन पटेल आदि ने भी पधारकर जिनधर्म के अनुष्ठान को देखकर एवं मेरा आशीर्वाद प्राप्त करके अहिंसाधर्म के प्रति अपना धर्मस्नेह प्रदर्शित किया।

अनंतर गुजरात प्रान्त की राजधानी गांधीनगर में पौष कृष्णा त्रयोदशी को गुजरात प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री कृष्णपाल सिंह ने पधारकर मेरे सान्निध्य में धर्मोपदेश सुनकर आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया।

उसके पश्चात् पौष शुक्ला चतुर्थी को ईडर नामक नगर में आकर वहाँ छोटी सी पहाड़ी पर जिनमंदिर देखकर प्रसन्नता हुई, पुन: आगे विहार करके पौष शुक्ला सप्तमी के दिन ‘तारंगा’ नामक सिद्धक्षेत्र पर मेरा ससंघ पदार्पण हुआ। वहाँ पहुँचकर निम्न पंक्तियों के स्मरणपूर्वक तीर्थ की वंदना की- गाथार्थ-वरदत्त, वरांग एवं सागरदत्त आदि साढ़े तीन करोड़ मुनियों ने तारवर नगर से निर्वाण प्राप्त किया है उन सभी को मेरा नमस्कार होवे।।४।। वरदत्त, वरांग, सागरदत्त आदि साढ़े तीन करोड़ मुनियों के निर्वाण तीर्थ के दर्शन करके मन में महान् हर्ष का अनुभव हुआ। वहाँ तीन दिन रहकर पुन: धीरे-धीरे विहार करते हुए मैं ‘डेरोल’ ग्राम में आई, वहाँ के मंदिर का दर्शन करके माघ कृष्णा द्वितीया को ‘‘श्री ऋषभदेव केशरिया जी’’ नामक अतिशय क्षेत्र में तीर्थंकर प्रतिमाओं के दर्शन करके माघ कृष्णा षष्ठी को ‘सलुम्बर’ नगर में अपनी शिष्या आर्यिका आदिमती, श्रुतमती, सुबोधमती से मिलकर उनके प्रति असीम वाल्सल्य भावना वृद्धिंगत हुई। यहाँ राजस्थान के विधान सभाध्यक्ष माननीय चपलोत आकर प्रवचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। पुन: माघ कृष्णा त्रयोदशी को ‘उदयपुर’ शहर में आकर आचार्य श्री शांतिसागर जी की परम्परा के छठे पट्टाचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज के दर्शन किये। वहाँ मेरे और आचार्यश्री दोनों संघों के मिलन से श्रावक-श्राविकाओं के हर्षातिरेक से खूब धर्मप्रभावना हुई। उसके बाद माघ शुक्ला पंचमी को ‘‘अणिंदा पार्श्वनाथ’’ नामक अतिशय क्षेत्र के दर्शन किये।

आगे चलते हुए ‘‘चित्तौड़गढ़’’ नामक नगर में आकर जिनेन्द्र प्रतिमाओं से समन्वित कीर्तिस्तंभ आदि को देखकर एवं उनकी वंदना करके केकड़ी, मालपुरा आदि नगरों में धर्मप्रभावना करते हुए अपनी आर्यिका दीक्षाभूमि माधोराजपुरा नगर में मेरा पदार्पण हुआ।

आज वीर निर्वाण संवत् पच्चीस सौ तेईस (२५२३) को फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी के दिन यहाँ आर्यिका दीक्षा भूमि में ‘‘जीवस्थान’’ नामक प्रथम खण्ड की यह टीका मेरे द्वारा गीर्वाणी भाषा-संस्कृत भाषा में पूर्ण की जा रही है।

भारत देश के गतणंत्र शासन में वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम डॉ. शंकरदयाल शर्मा हैं एवं प्रधानमंत्री के पद पर श्री एच. डी. देवगौड़ा हैं। राजस्थान प्रदेश के राज्यपाल महामहिम ‘बलीरामभगत’ एवं मुख्यमंत्री श्री भैरोसिंह शेखावत हैं।

अनादिनिधन जैनशासन में श्रीमूलसंघ के कुन्दकुन्दाम्नाय में बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांतिसागर नाम के महामुनिराज हुए हैं, उनकी आचार्य परम्परा में प्रथम पट्टाचार्य श्री वीरसागर जी मुनिवर हुए, श्री शिवसागर मुनिराज द्वितीय पट्टाचार्य हुए, श्री धर्मसागर मुनीश्वर तृतीय पट्टाचार्य हुए, श्री अजितसागर मुुनिराज चतुर्थ पट्टाचार्य हुए तथा श्री श्रेयांससागर नामक मुनिवर पंचम पट्टाचार्य हुए हैं। पुन: वर्तमान में उनका समाधिमरण हो जाने पर उनके पट्ट पर षष्ठ पट्टाधीश आचार्य के रूप में श्री अभिनंदनसागर मुनिराज हैं।

मेरी इस मांगीतुंगी तीर्थ की यात्रा में मेरी संघस्थ शिष्या प्रज्ञाश्रमणी आर्यिका श्री चंदनामती, जम्बूद्वीप के पीठाधीश क्षुल्लक मोतीसागर, क्षुल्लिका श्रद्धामती, कर्मयोगी ब्र.रवीन्द्र कुमार, ब्रह्मचारी श्रीचंद जैन, ब्रह्मचारिणी कु. बीना, कु. आस्था आदि का सहयोग है तथा दिल्ली निवासी संघपति महावीर प्रसाद जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुमलता जैन, श्री प्रेमचंद एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला जैन सहित इन सभी भाक्तिकों की अतिविशिष्ट भक्ति रही है। इन सभी आर्यिकाओं को प्रतिवंदनापूर्वक सभी शिष्य-शिष्याओं के लिए यथायोग्य समाधिरस्तु एवं सद्धर्मवृद्धिरस्तु का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ।

श्लोकार्थ-समस्त सिद्ध भगवन्तों को नमन करके मैं यह याचना करती हूँ कि यह संस्कृत टीका इस धरातल पर सभी को आनंदित करे, मुझे पूर्ण ज्ञानमती बनावे अर्थात् मेरा श्रुतज्ञान शीघ्र केवलज्ञानरूप परिणत होवे और मेरे संघ के लिए भी शीघ्र पूर्णज्ञान प्राप्ति में कारण बने, यही मेरी भावना है।

‘‘जिनशासन सदैव वृद्धिंगत होवे’’