9. षट्खण्डागमस्य प्रथमखण्डस्य प्रशस्ति: ( लेखनकाल: )

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

षट्खण्डागमस्य प्रथमखण्डस्य प्रशस्ति:(लेखनकाल:)

श्रीमते वर्धमानाय, नमो नमितविद्विषे।

यज्ज्ञानान्तर्गतं भूत्वा, त्रैलोक्यं गोष्पदायते।।१।।

प्रथमखण्डस्य प्रथमो ग्रन्थ:-

श्रीमत्षट्खण्डागमग्रन्थराजस्य सिद्धान्तचिंतामणिटीकाया लेखनकाल-स्थान-तीर्थक्षेत्राणि कथ्यन्ते- श्रीषोडशतीर्थंकर-पंचमचक्रवर्ति-द्वादशकामदेवश्रीशांतिनाथ-सप्तदशतीर्थंकर-षष्ठचक्रवर्ति-त्रयोदशकामदेवश्रीकुंथुनाथ-अष्टादशतीर्थंकर-सप्तमचक्रपति-चतुर्दशकामदेव श्रीअरनाथस्वामिनां गर्भ-जन्म-दीक्षा-केवलज्ञानकल्याणवै: पवित्रीकृतं हस्तिनागपुरक्षेत्रमुपविश्य वीराब्दे एकविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे स्वजन्मतिथौ१ शरत्पूर्णिमायां द्वितीयजम्बूद्वीपमहामहोत्सवकाले जम्बूद्वीपरचनामध्यस्थितसुदर्शनमेरो: पाण्डुकशिलायां भगवत: श्रीशांतिनाथस्य अष्टोत्तरसहस्रकलशाभिषेकोत्सवे प्रसन्नमनसा मया-

‘‘सिद्धान् सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान्।

  इष्ट: सर्वक्रियान्तेऽसौ शान्तीशो हृदि धार्यते।।१।।’’

एतन्मंगलाचरणं लिखित्वा श्रीषट्खण्डागमस्य सिद्धान्तचिंतामणिटीका प्रारब्धा। पुनश्च सार्धैकमासानन्तरं मांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रे पंचकल्याणकप्रतिष्ठां कारियतुं मम संघेन सह हस्तिनापुरक्षेत्रात् मंगलविहार: संजात:। तदानीं चतुर्थसूत्रस्य टीकालेखने केवलं एकोनपंचाशत्पृष्ठानि लिखितानि। मम मनसि चिन्ता जाता कथं एतद्बृहत्कार्यं भविष्यति? तदानीं एकदा रात्रौ पश्चिमभागे सरस्वतीमातृभि: अहमाश्वस्ता।

वीराब्दे द्वाविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे मार्गशीर्षशुक्लाषष्ठ्यां अत्रत्याद् निर्गत्य मार्गे ग्रामे नगरे बालविद्यालये महाविद्यालये इत्यादिस्थलेषु निवसंत्योऽपि मम टीकालेखनमबाधितगत्या चलन्नासीत्।

दिल्ली राजधान्यां महती धर्मप्रभावनां विलोकयन्त्या हरियाणाप्रदेशं विहरन्त्या राजस्थानप्रदेशे श्रीचन्द्रप्रभ-भगवतोऽतिशयक्षेत्र-तिजाराक्षेत्रमागत्य तत्र त्रयोदशसूत्रस्य टीकाया अन्ते श्रीचन्द्रप्रभजिनस्य स्तुति: कृता। अत्र मांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रप्रतिष्ठाया नवसमिति: निर्वाचिता, तस्या अध्यक्षभारं ब्रह्मचारिरवीन्द्रकुमारेण गृहीतम्।

अनंतरं माघकृष्णात्रयोदश्यां अतिशयक्षेत्रं श्रीमहावीरजीनामधेयं प्रविश्य तत्र माघकृष्णा चतुर्दश्यां श्री ऋषभदेवस्यादिब्रह्मणो निर्वाणकल्याणकोत्सवं कारयित्वा वीराब्दे एकोनाशीत्यधिकचतुर्विंशतिशततमस्य क्षुल्लिकादीक्षाया: चैत्र कृष्णाप्रतिपत्तिथे: स्मृत्वा पुन: पुन: भगवतां महावीरस्वामिनां वंदनां स्तुतिं च कृत्वा तत्रापि टीकालेखनमकार्षम्।

अथानन्तरं चमत्कारजीनामधेयं सवाईमाधोपुरं गत्वा तत्रापि जिनप्रतिमानां वन्दनाभक्तिस्तुती: विधाय माघशुक्लैकादशम्या: तत्रत्याद् विहृत्य क्रमश: चांदखेडीक्षेत्रं आगत्य फाल्गुनशुक्लाप्रतिपत्तिथौ भगवत: श्रीऋषभदेवस्य प्रतिमासमक्षे सामायिकं विधाय श्रद्धया तत्र टीकालेखनं कृत्वा द्रुतगत्या विहरन्त्या पिड़ावा नामग्रामे श्रावकाणां विशेषभक्त्याग्रहेण च तत्र समवसरणशिलान्यासावसरे प्रथमग्रन्थस्य सत्प्ररूपणानामधेयस्य टीका पूर्णीकृता महद्हर्षेण। तथाहि-

राजस्थाने पिडावाख्ये ग्रामे भक्तजनाश्रिते।

द्विद्विपंचद्वि वीराब्दे सप्तम्यां फाल्गुने सिते।।११।।
अस्य सदनुयोगस्य सिद्धान्तज्ञानलब्ध्ये।
टीका चिन्तामणिर्नाम्ना सिद्धान्तादिरपूर्यत।।१२।।

अस्मिन् ग्रन्थे श्रीपुष्पदंताचार्यविरचितसप्तसप्तत्यधिकशतसूत्राणि सन्ति। मम टीका पृष्ठानि चतु:षष्ट्यधिक-शतानि। इयं टीका पञ्चमासाभ्यन्तरे एव पूर्णीजाता अतो मनस्यानन्दो बभूव। अस्मिन् मध्ये चत्वार्यतिशयक्षेत्राणि तिजारा-महावीरजी-सवाईमाधोपुर-चांदखेडीतिनामानि वन्दितानि अस्माभिरिति।

प्रथमखण्डे द्वितीयो ग्रन्थ:-

भगवतां महावीरस्वामिनां रुद्रकृतोपसर्गविजयभूमिं उज्जयिनीं नगरीं विहरन्त्या तत्र ‘भगवन्महावीर-तपोभूमितीर्थस्य’ शिलान्यासावसरे वीराब्दे द्विद्विपंचद्वि-अंके चैत्रकृष्णाप्रतिपत्तिथौ मम क्षुल्लिकादीक्षातिथौ च एतस्य षट्खण्डागमस्य द्वितीयग्रन्थस्य सत्प्ररूपणान्तर्गतविंशतिप्ररूपणानाम-आलापाधिकारस्य सिद्धान्त-चिंतामणिटीका प्रारब्धा मया।

तत: इन्दौरमहानगरे गत्वा तत्रस्थ-गोम्मटगिरिस्थितभगवतां दशाब्दीसमारोहं विलोक्य एतन्महानगरे महतीप्रभावनां कारयन्त्या तत्रत्याद् विहृत्य सिद्धवरकूटनाम्नि सिद्धक्षेत्रे चैत्रशुक्लाषष्ठ्यां द्वाविंशत्यधिक-पंचविंशतिशततमे वीराब्दे मध्यलोकरचनाया: शिलान्यास: कारित:। पुनश्च पीठाधीशमोतीसागरस्य जन्मभूमौ सनावदनामनगरे चैत्रशुक्लाद्वादश्यां ‘णमोकारधाम’ तीर्थस्य शिलान्यासं कारयित्वा बेड़िया नाम स्थले महावीरजयंतीं दृष्ट्वा वैशाखकृष्णातृतीयायां पावागिरि-ऊन’ क्षेत्रस्य दर्शनं कृतम्। अनंतरं द्रुतगत्या विहरन्त्या वैशाखशुक्लानवम्यां मांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रे प्रवेश: कृत:। मध्ये मया गुणस्थानेषु कोष्टकानि लिखित्वा विशदोऽयं विषय इति मत्वा अयं ग्रन्थ: स्थगितो मया। पुनश्च वीराब्दे पंचविंशत्यधिक पंचविंशतिशततमे कार्तिकशुक्लाप्रतिपत्तिथौ मार्गणाधिकारं प्रारभ्य हस्तिनापुरक्षेत्रे मेरठनगरे च विहारं क्रियमाणया माघमास हस्तिनापुरतीर्थे एव अयं ग्रन्थ: पूर्णीकृत:। तथाहि-

पञ्चद्विपञ्चद्व्यंकेऽस्मिन् वीराब्दे माघशुक्लके।

तिथौ वसंतपञ्चम्यां टीकेयं पूर्णतामगात्।।२।।

अस्य ग्रन्थस्य द्वितीयस्य लेखन मध्ये सिद्धवरकूट-पावागिरि-मांगीतुंगी-हस्तिनापुरतीर्थाणां वन्दना, भक्ति: लेखनकार्यं च बभूवु:। अस्मिन् ग्रन्थे सूत्राणि न सन्ति, केवलं श्रीवीरसेनाचार्यस्य धवलाटीका एवास्ति। मम टीकाग्रन्थस्य पृष्ठा: नवति: सन्ति।

प्रथमखण्डे तृतीयो ग्रन्थ:-

मांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रे श्रीरामचन्द्रहनुमानसुग्रीवादिमहासाधूनां नवनवतिकोटीनां निर्वाणभूमितुंगीगिरे: उपत्यकायामुपविश्य द्वाविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे वीराब्दे वैशाखशुक्लाद्वादश्यां तृतीयग्रन्थस्य टीकामारभ्य मध्ये ज्येष्ठशुक्लाद्वितीयाया षष्ठीपर्यंतं पंचकल्याणकप्रतिष्ठामहामहोत्सवेऽपि लेखनमभवत्। दशवर्षात् भाविता इयं प्रतिष्ठाभावना पूर्णीजाता, एतद् विलोक्य आर्यिकाश्रेयांसमत्यादिसर्वसाधुसाध्वीनां श्रावकश्राविकाणां च मनसि अत्यर्थं प्रमोदोऽभवत्। अत्र प्रतिष्ठामध्ये महाराष्ट्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्रीमनोहरजोशी महानुभाव: आगत्य जैनधर्मानुष्ठानस्य प्रशंसां कुर्वन् सन् साधु-साध्वीनामाशीर्वादं संप्राप्य प्रसन्नोऽभवत्। प्रतिष्ठानन्तरं मम मालेगांव-चांदवड़ेत्यादिनगरेषु विहार: संजात:, तत्र चन्द्रगिरिनामपर्वते उत्कीर्णजिनप्रतिमानां दर्शनं कृत्वा मनसि हर्षविषादौ बभूवतु:। किंच-तत्र काश्चित् प्रतिमा: सिंदूरेण लिम्पिता आसन्। तद् विलोक्य विषादस्तथा च जैनप्रतिमा: जैनसंस्कृतिं उद्योतयन्तीति मत्वा हर्षश्च संजात:। पुन: मांगीतुंगी क्षेत्रमागत्य वर्षायोगं स्थापयित्वा श्रावणकृष्णादशम्यां अयं ग्रन्थ: पूर्णोऽभवत्। अस्मिन् ग्रन्थे द्रव्यप्रमाणानुगमे द्विनवत्यधिकशतसूत्राणि, क्षेत्रानुगमे द्विनवति: इति मिलित्वा चतुरशीत्य-धिकद्विशतसूत्राणि सन्ति। पृष्ठाश्च एकत्रिंशदधिकशतानि। अस्मिन् मध्ये क्षेत्रस्य वन्दनाभक्त्यादिभि: मन:प्रसन्नं सातिशायि पुण्यसंपादनमपि लब्धम्।

प्रथमखण्डस्य चतुर्थो ग्रन्थ:-

अस्मिन्नेव दिवसे३ चतुर्थग्रन्थस्य टीकामारभ्य अत्रैव सिद्धक्षेत्रे भाद्रपदशुक्लातृतीयायां४ नवत्यधिकशतपृष्ठा: लिखिता:। अस्मिन् ग्रन्थे स्पर्शनानुगमे पञ्चाशीत्यधिकशतसूत्राणि कालानुगमे च त्रिशत-द्विचत्वारिंशत्सूत्राणीति मिलित्वा सप्तविंशत्यधिकपञ्चशतसूत्राणि सन्ति। अस्मिन् मध्ये ध्यानाध्ययननिमित्तेन अत्रस्था मम संघस्थाश्च साध्व्य: क्षुल्लकादयश्च प्रसन्नमनस: स्व-स्वजन्मकृतार्थतां अन्वभूवन्।

प्रथमखण्डस्य पंचमो ग्रन्थ:-

पुनश्चास्यामेव तिथौ तत्रैव सिद्धक्षेत्रे पंचमस्य ग्रन्थस्य टीकामारभ्य तत्र महतीं धर्मप्रभावनां कारयित्वा कमलाकारे अष्टोत्तरशतदलानां उपरि अष्टोत्तरसहस्रजिनप्रतिमा: स्थापयित्वा पुन: मांगीतुंगीपर्वतस्योपरि श्रीऋषभदेवस्य अष्टोत्तरशतफुट-उत्तुंग जिनप्रतिमानिर्माणघोषणामपि कृत्वा अस्य क्षेत्रस्य विश्वस्मिन् ख्याति: प्रापिता। अस्य पर्वतस्योपरि सुधबुधगुहाया बाह्ये नवग्रहारिष्टनिवारकनवतीर्थंकराणां चरणचिन्हानि स्थापयित्वा अन्यान्यपि चरणचिन्हानि स्थापितानि। तथापि मम टीकालेखनकार्यं अविरलगत्या चलति स्म। सिद्धक्षेत्रस्य वन्दनाभक्त्यादिभि: स्वचित्तं स्वात्मानं च संतोष्य कार्तिकशुक्लापञ्चम्यास्तत्रत्याद् निर्गत्य विहरन्त्या महुआनामक्षेत्रं गत्वा श्रीपार्श्वनाथजिनप्रतिमां वन्दित्वा मगसिरकृष्णाप्रतिपत्तिथौ तत्रापि लिखित्वाग्रे विहृत्य अंकलेश्वरनामक्षेत्रं गत्वा तत्र श्रीपुष्पदंतभूतबलिसूरिवर्ययो: स्मारं स्मारं श्रुतावतारकथाधारेण तत्रैव इमं पञ्चमं ग्रन्थं पूर्णमकार्षम्। अत्रस्थ श्रीधरसेनाचार्यप्रतिमां श्रीसरस्वतीप्रतिमां च वन्दित्वा मनस्यानन्दोऽभवत्। वीराब्दे त्रयोविंशत्य-धिकपंचविंशतिशततमे मार्गशीर्षकृष्णासप्तम्यां अयं ग्रन्थ: पूर्णीकृत:। अस्मिन् ग्रन्थे अन्तरानुगमे सूत्राणि त्रिशतसप्तनवति:, भावानुगमे त्रिनवतिसूत्राणि, अल्पबहुत्वानुगमे द्व्यशीत्यधिकत्रिशतसूत्राणीति मिलित्वा द्विसप्तत्यधिकअष्टशतसूत्राणि सन्ति, पृष्ठा: त्रिनवत्यधिकशतानि। षट्खण्डागमग्रन्थोद्गमस्थलीं वन्दित्वा तत्र स्वटीकां पूरयित्वा च मम मनसि महानाल्हादोऽभवत्।

प्रथमखण्डस्य षष्ठो ग्रन्थ:-

अस्यामेव तिथौ तत्रैव क्षेत्रे षष्ठग्रन्थस्य टीकामारभ्य द्रुतगत्या विहारो लेखनं च भवन् आसीत्। अत्र गुजरातप्रदेशे पावागढ़तीर्थं सिद्धक्षेत्रं संप्राप्य तत्र सीतापुत्रलवणांकुशनिर्वाणभूमिं च नमस्कृत्य।

रामसुआ विण्णि जणा लाडणिंरदाण पंचकोडीओ।

पावागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं।।

इति भक्तिभावनया पर्वतस्य वन्दनां कृत्वा पवित्रभूमौ टीकां च लिखित्वा एतस्यां टीकायां तीर्थस्यामृतकणा: आगच्छन्तीति विश्वस्य अहमदाबादमहानगरं गत्वा महाकल्पद्रुमविधाने सानिध्यप्रदानं कृतम्। इदं विधानं-महापूजानुष्ठानं पौषकृष्णातृतीयाया: प्रारभ्य पौषकृष्णैकादश्यां पूर्णमभवत्। तत्र महायज्ञानुष्ठाने गुजरातप्रदेशस्य मुख्यमंत्री श्रीशंकरसिंहवाघेला महामना: आगत्य अहिंसाधर्मस्य प्रशंसां कुर्वन् अहं शाकाहारीति कथयित्वा जैनसमाजेनास्माभिश्च सम्मानं प्राप्नोत्। अनंतरं गुजरातराजधानी गांधीनगर राज्यपालमहामहिमश्रीकृष्णपालसिंहमहानुभावोऽपि समागत्यास्माकं आशीर्वादं समाप्नोत्। ततस्तारंगासिद्धक्षेत्रं संप्राप्य-पौषशुक्लासप्तम्यां वन्दनार्थं स्तुति: कृता।

‘‘वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तो य तारवरणयरे।

  आहुट्ठयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसिं।।४।।’’

वरदत्तवरांगादय: सार्धत्रयकोटिमुनीश्वरा: अत्रस्थ पर्वतेभ्य: निर्वाणमापु: तेभ्यो नमो नम:। अत्रैव गिरनारसिद्धक्षेत्रं परोक्षेणैव वन्दना कृता-

णेमिसामी पज्जुण्णो संबुकुमारो तहेव अणिरुद्धो।

बाहत्तरिकोडीओ उज्जंते सत्तसया सिद्धा।।५।।

अग्रे माघकृष्णाद्वितीयायां ऋषभदेवतीर्थं-केशरियाजीनामधेयं संप्राप्य वंदना कृता। तत: सलूम्बरे स्वशिष्यार्यिकादिमतीप्रभृतिभि: सह वात्सल्यं वर्धयन्ती उदयपुर महानगरे प्रथमाचार्यचारित्रचक्रवर्ति श्रीशांतिसागर परम्परायां षष्ठपट्टाचार्यं श्री अभिनन्दनसागरं नमस्कृत्य तस्य संघेन सह मिलित्वा धर्मप्रभावनां विदधाना माघशुक्लातृतीयायां अड़िंदापार्श्वनाथक्षेत्रं वन्दित्वा चित्तौड़गढ़-मालपुरादिनगराणि अतिक्रम्य आर्यिकादीक्षाभूमि-माधोराजपुरानगरमागमम्। तत्र दीक्षानन्तरं प्रथमवारागमनेन श्रावकश्राविकाणां हर्षातिरेकोऽभूतपूर्वमभवत्। तत्र दीक्षातीर्थं निर्मापयितुं जनानां भावनां विलोक्य तीर्थंकरप्रतिमास्थापनार्थं शिलान्यास: कारित:। तत्रैव मया फाल्गुनकृष्णात्रयोदश्यां वीराब्दे त्रयोविंशत्यधिकपंचविंशतिशततमे षष्ठोऽयं ग्रन्थ: पूर्णीकृत:। एभि: षड्भि: ग्रन्थै: षट्खण्डागमस्य प्रथमखण्ड: पूर्णो जात:। अस्यां तिथौ इमं प्रथमखण्डं पूर्णीकृत्य मम चित्ते महान् आनन्द:-परमानन्दोऽभवत्। अस्मिने षष्ठे ग्रन्थे सूत्रसंख्या पंचदशाधिकपञ्चशतानि, पृष्ठाश्च सप्ताशीत्यधिकशतानि सन्ति।

प्रथमखण्डस्य उपसंहार:-

एवं षट्ग्रन्थसमन्वितोऽस्मिन् प्रथमखण्डे जीवस्थाननाम्नि सूत्रसंख्या द्विसहस्र-त्रिशत-पञ्चसप्ततिप्रमाणा: सन्ति। पृष्ठसंख्या नवशतानि एकपञ्चाशत् ज्ञातव्या:। एषु षट्सु ग्रन्थेषु येभ्यो ग्रन्थेभ्य उद्धरणानि गृहीतानि तेषां नामानि-

१. णमोकारमहामंत्र-एकानुचिन्तनं,

२. अनगारधर्मामृतं,

३. यतिप्रतिक्रमणं,

४. उत्तरपुराणं,

५. तिलोयपण्णत्ति:,

६. श्रुतावतार:,

७. कसायपाहुडग्रन्थ:,

८. गोम्मटसारजीवकाण्डं-जीवतत्त्वप्रदीपिकाटीकासहितं,

९. तत्त्वार्थवार्तिकं,

१०. मोक्षप्राभृतं,

११. षट्खण्डागम-धवलाटीकासमन्वित-नवमपुस्तकं,

१२. मूलाचार:,

१३. प्रतिष्ठातिलकं,

१४. भावसंग्रह:,

१५. षट्खण्डागम-धवलाटीकासमन्वित-त्रयोदशपुस्तकं,

१६. आदिपुराणं,

१७. जिनस्तोत्रसंग्रह:,

१८. नियमसारप्राभृतं-स्याद्वादचन्द्रिकाटीकासमन्वितं,

१९. प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी,

२०. बृहद्द्रव्यसंग्रह:,

२१. ज्ञानार्णव:,

२२. लब्धिसार:,

२३. सिद्धभक्तिप्राकृतं,

२४. मूलाचारो द्वितीयभाग:,

२५. तत्त्वार्थसूत्रं,

२६. आप्तमीमांसा,

२७. तत्त्वार्थवृत्ति:,

२८. सर्वार्थसिद्धि:,

२९. सहस्रनामस्तोत्रं,

३०. पञ्चसंग्रह:,

३१. त्रिलोकसार:,

३२. निर्वाणभक्ति:,

३३. प्रवचननिर्देशिका,

३४. पञ्चास्तिकाय:,

३५. अनेकार्थनाममाला,

३६. प्रमाणसंग्रह:,

३७. गोम्मटसारकर्मकाण्डं,

३८. द्वात्रिंशतिका,

३९. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकं,

४०. भावप्राभृतं,

४१. शान्तिनाथपुराणं,

४२. महापुराणं,

४३. क्षत्रचूड़ामणि:,

४७. पद्मनन्दिपंचविंशतिका,

४८. हरिवंशपुराणं, इति नामधेया ग्रन्था: सहयोगिनो बभूवु:।

तथा च हस्तिनागपुरतीर्थक्षेत्रात् प्रारभ्य माधोराजपुरापर्यंता:-उत्तरप्रदेश-दिल्ली-हरियाणाप्रदेश-राजस्थानप्रदेश-मध्यप्रदेश-महाराष्ट्रप्रदेश-गुजरातप्रदेशाश्च सप्तप्रदेशेषु मेरठ-दिल्ली-गुड़गाँव-अलवर-कोटा-उज्जयिनी-इंदौर-सनावद-खरगोन-धूलिया-मालेगांव-चांदवड़-बड़ौदा-अहमदाबाद-ईडर-डेरोल-सलूम्बर-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-केकड़ी-मालपुरा इत्यादिनगरमहानगरेषु धर्मप्रभावनां कारं कारं मध्ये त्रिविधतीर्थाणां तीर्थंकरकल्याणकभूमि-अतिशयक्षेत्र-निर्वाणक्षेत्राणां दर्शनवन्दनाभक्ति-उपासनाराधनानां महत्त्वपूर्णसमयानपि प्राप्नुवम्। तेभ्य: हस्तिनापुर-तिजारा-महावीरजी-सवाईमाधोपुर-चमत्कारजी-चांदखेड़ी-उज्जयिनी-गोम्मटगिरि-सिद्धवरकूट-पावागिरि-ऊन-मांगीतुंगी-चांदवड़-महुआ-अंकलेश्वर-पावागढ़-तारंगा-ऋषभदेव केशरिया-अड़िंदापाश्र्वनाथ इत्यादितीर्थेभ्य: तत्स्थित सर्वजिनप्रतिमाभ्यश्च नमो नम:।


यत्स्थाने वीराब्दे द्व्यशीत्यधिकचतुर्विंशतिशततमे वैशाखकृष्णाद्वितीयायां श्रीपाश्र्वनाथगर्भकल्याणकतिथौ विंशतितमे शताब्दौ प्रथमाचार्य: चारित्रचक्रवर्ति श्रीशांतिसागरमहामुनीन्द्रस्य प्रथमशिष्य-प्रथमपट्टाधीश-श्रीवीरसागराचार्यवर्यकरकमलयो: मया महाव्रतस्वरूपार्यिकादीक्षां संप्राप्य ‘ज्ञानमती’ नाम्ना प्रसिद्धास्मि, तेभ्य: गुरूणां गुरुभ्यो दीक्षागुरुभ्यो मे कोटिशो नमोऽस्तु। सा दीक्षाभूमिरपि मह्यं स्वात्मविशुद्धये भूयादिति भावयेऽहम्।
एषु सार्धैकवर्षेषु ये समया: काला दिवसानि रात्र्यश्च मम टीकालेखनेषु व्यतीता: त: एव समयादय: स्वात्मविशुद्धिप्रदा: संजाता:।
अस्मिन् प्रथमखण्डे षड्ग्रन्थेषु सूत्रसंख्या द्विसहस्र-त्रिशत-पंचसप्तति:, पृष्ठसंख्यानवशतपञ्चपञ्चाशत् सन्ति। एभ्य: षड्ग्रन्थेभ्य: कोटिशो मे नमोऽस्तु। मम संघस्थार्यिकाचन्दनामती-पीठाधीशक्षुल्लकमोतीसागर-क्षुुल्लिकाश्रद्धामती-कर्मयोगीब्रह्मचारिरवीन्द्रकुमारजैन-ब्र. श्रीचन्द्र-ब्रह्मचारिणी-कुमारीबीना-आस्था, इत्यादय: शिष्या:, तेभ्यस्ताभ्यश्च शुभाशीर्वादा: सन्ति। ये मार्गे संघ व्यवस्थापक-तीर्थविकास-प्रतिष्ठादिकार्येषु धनादिभि: सहयोगिन: सर्वेभ्योऽपि मम शुभाशीर्वादा: भवन्तु, मम यात्राभि: धर्मप्रभावनानिमित्तेन सर्वत्र देशे राष्ट्रे राज्ये क्षेमं सुभिक्षं सौख्यं शांतिं च भूयादिति कामयेऽहम्।

जीवस्थानाख्यग्रन्थोऽयं, प्रथम:खण्ड इष्यते। अस्य चिंतामणिष्टीका, लिखितासौ स्वसिद्धये।।१।।

यावद् भव्यस्य चित्ताब्जे, धर्मोऽयं तावदस्त्विह। गणिनी ज्ञानमत्येयं, कृता टीका श्रियं दिशेत्।।२।।

देवशास्त्रगुरुन्नत्वा, शान्तिनाथं नमाम्यहम्। यस्य पादप्रसादेन, सर्वकार्याणि सिद्ध्यति।।३।।