JAWAHAR LAL JAIN

ENCYCLOPEDIA से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज
JAWAHAR LAL JAIN
Qq4082.jpg

NAME: - JAWAHAR LAL JAIN

D.O.B.:- 1 st AUGUST, 1951, SIKANDRABAD (U.P.)

EDUCATION: - M.A. (HINDI & SANSKRIT)

FATHER: - LATE SH. KIRODI MAL JAIN

MOTHER: - LATE SMT. KELA DEVI JAIN

WIFE: - SMT. SUSHMA JAIN

DAUGHTER: - BHAVNA JAIN (MARRIED)SETTELED IN BULANDSHAHR

SON:-1. HARDESH JAIN (MARRIED)SETTELED IN GHAZIABAD IN REAL ESTATE BUSINESS 2. RITESH JAIN (MARRIED)SETTELED IN U.S.A SOFTWARE ENGINEER

Address:- 128,Sarawgiwara,Sikandrabad,Distt:-Bulandshahr-203205(U.P.)

Contact:-+91-94112-45100, 05735-262025

Email:-Jljain123@gmail.com

SOCIAL STATAUS:-

S.R.N DESIGNTION DETAILS YEAR
1. DISTT. CONVINER DHARAM CHAKRA PRAVARTAN 1975
2. DISTT. CONVINER TEERATH VANDANA RATH PRAVARTAN 1980
3. CHIEF CONVINER ADHIVATION BHARTIYA JAIN MILAN KHESTRA-5 1982
4. DISTT. CONVINER JAN MANGAL KALASH SARVANBELGOLA RATH PRAVARTAN 1994
5. CHIEF CONVINER SH.SAMMED SHIKHARJI RATH PRAVARTAN IN U.P. 1995 TO 1997
6. FOUNDER SECRETARY SH.SAMMED SHIKHAR JI VIKAS SAMITI (UTTAR PRADESH PRAKASH BHAWAN) 1998 TO 2010
7. RASTRIYA SANGHTAN MANTRI DIGAMBER MAHA SAMITI NOV.2008 TO MARCH 2012
8. WORKING PRESIDENT SH.SAMMED SHIKHAR VIKAS SAMITI (UTTAR PRADESH PRAKASH BHAWAN) 2011 TO TILL NOW
9. DISTRICT CONVINER BHARTIYA JAIN SANGHTAN PUNE 2011 TO TILL NOW
10. SANRANSK UTTRANCHAL DIGAMBER JAIN MAHA SAMITI 2011 TO TILL NOW
11. SECRETARY JAIN SHIKSHA SAMMRADHI FROM 12-JANUARY-2013 TO TILL NOW
12. EX.MEMBER SHANTI SAGAR DHAM,SHIKARJI (JHARKHAND) 01-04-2014- TILL NOW